Od lewej logotypy Szkoły Podstawowej nr 5 w Malborku oraz Przedszkola nr 1 w Malborku, źródło zdjęcia: Freepik

ABC nauki

Projekt WND-POKL.09.01.02-22-258/11. „ABC nauki – wyrównywanie szans edukacyjno-rozwojowych dzieci klas I-III szkół podstawowych Miasta Malborka” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego jest realizowany przez Gminę Miejską Malbork w okresie od 21.09.2011r. do 31.08.2013 r.

CELE PROJEKTU

Celem ogólnym projektu jest wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów szkół podstawowych klas I-III w tym:

– zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych i rozwojowych uczniów i uczennic szkół Miasta Malborka przez udział w zajęciach wyrównawczych w okresie 2011/2013,

– zwiększenie dostępności i wzmocnienie psychologiczne oraz terapeutyczne uczniów i uczennic SP w okresie 2011/2013

– rozwój zainteresowań i uzdolnień uczniów i uczennic SP ze szczególnym wzmocnieniem kompetencji matematyczno-przyrodniczych, humanistycznych, sportowych, artystycznych, językowych poprzez zwiększenie liczby zajęć dodatkowych w okresie 2011/2013

ZASADY OGÓLNE

1. Projekt realizowany jest na terenie Miasta Malborka i skierowany jest do uczniów malborskich szkół podstawowych I-III posiadających miejsce zamieszkania na terenie woj. pomorskiego.

2. Projekt będzie realizowany w naszej szkole poprzez organizację dodatkowych zajęć dla uczniów klas I-III w Malborku tj:

Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu ,w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji- prowadzą: Beata Komoszyńska, Agnieszka Polak

Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy- prowadzą:

Agata Serzysko, Jola Kowalczyk- Okrucińska

Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci- prowadzi:

Patrycja Biegańska- Stawicka

Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy: prowadza: Sabina Orłowska, Iwona Wądołowska

Specjalistyczne zajęcia terapeutyczne dla dzieci niepełnosprawnych: prowadzą:

Joanna Pichlak, Agnieszka Nowicka

  • KOORDYNATOR PROJEKTU: JOANNA PICHLAK