Od lewej logotypy Szkoły Podstawowej nr 5 w Malborku oraz Przedszkola nr 1 w Malborku, źródło zdjęcia: Freepik

Debata “Razem dla dziecka”

W dniu 05.02.2014 odbyła się II Debata Szkolna z udziałem rodziców, wychowawców i uczniów. Tym razem poświęcona była współpracy z rodzicami. Z mapy szkoły wybraliśmy obszar „Współpraca ze środowiskiem” a w nim dział „Rodzice w szkole”.

Na początku uczestnicy zostali zapoznani z wynikami i wnioskami z poprzedniej debaty. Następnie udali się wraz z liderami na spotkania warsztatowe. Tam podzielili się na zespoły. Przyglądali się arkuszowi samooceny pracy szkoły w tym dziale, dyskutowali nad tym, jak wygląda sytuacja w podanych wymiarach współpracy z rodzicami oraz znajdowali uzasadnienie, dlaczego tak uważają. Podczas dyskusji w każdej grupie doszło do ustalenia profilu poprzez nanoszenie kropek czerwonych przez rodziców, zielonych przez uczniów i niebieskich przez nauczycieli w arkuszu samooceny. Uczestnicy spotkania dokonali oceny, poszukali argumentów i zastanawiali się nad tendencją – spadkową, utrzymującą się na tym samym poziomie i wzrostową. Liderzy grup nanieśli kropki na wspólnym arkuszu, który wywiesili na sztalugach, aby można było dokonać porównania, – w jakim miejscu uważamy podobnie, a w jakim są największe rozbieżności. Potem odbyła się dyskusja nad zagadnieniami, które wskazały największe rozbieżności w ocenie uczestników. Każda z grup podawała swoje argumenty. Nauczyciele, rodzice i uczniowie stwierdzili, ze udział rodziców w życiu szkoły jest znaczny, ale zaangażowane są ciągle te same osoby. Rodzice aktywnie uczestniczą w imprezach i akcjach charytatywnych. Frekwencja na zebraniach, konsultacjach czy wywiadówkach partnerskich jest wyższa w klasach młodszych. Rodzice prosili o częstsze zamieszczanie w e-dzienniku – informacji na temat dzieci – pochwał, sukcesów, pozytywnych i negatywnych uwag, informacji o planowanych sprawdzianach, imprezach klasowych i szkolnych. Rodzice stwierdzili, ze starają się zarządzać czasem swoich dzieci, choć przyznali, ze to trudne, bo praca zawodowa zajmuje im sporo czasu. Uczniowie chcieliby, aby rodzice poświęcali im więcej czasu i częściej z nimi rozmawiali, częściej chwalili niż krytykowali. Dzieci podkreśliły, że rodzice i nauczyciele starają się je wspierać i motywować, ale nie zawsze tak jest. Wypełnianie obowiązków ucznia jest trudne. Czasami zadawana praca domowa zajmuje uczniom sporo czasu. Dzieci chciałyby mieć jeszcze czas na rozwijanie swoich zainteresowań. Padło hasło-„Mniej pracy domowej, a więcej czasu na rozmowę z rodzicami”. Nauczyciele i rodzice podkreślili, że uczniowie często nie odrabiają pracy domowej. Swój wolny czas lubią spędzać przed komputerem zamiast się uczyć. Zdaniem rodziców dzieci powinny więcej pracować na lekcji, a mniej w domu.

Szczegółowe wnioski i postulaty z debaty zostaną omówione przez delegatów i wychowawców na najbliższych zebraniach z rodzicami. Sama debata była spotkaniem, podczas którego uczniowie, nauczyciele i rodzice mogli usłyszeć, co każda z grup sądzi na powyższy temat. Wypracowane wnioski posłużą podjęciu działań, aby współpraca dla dobra dziecka między rodzicami a nauczycielami była jeszcze lepsza. Temat z mapy szkoły do trzeciej debaty wybiorą uczniowie. Warsztaty dla grup poprowadzili liderzy – Iwona Socha – nauczyciele, Patrycja Biegańska-Stawicka, Małgorzata Cybulska – rodzice i Alicja Zborowska-Gordowy – uczniowie. Debatę w fotografii uwieczniła Pani Bożena Likierska.