Od lewej logotypy Szkoły Podstawowej nr 5 w Malborku oraz Przedszkola nr 1 w Malborku, źródło zdjęcia: Freepik

Debata

W czwartek, 17.10.2013 odbyła się debata poświęcona malborskiej piątce. Spotkaliśmy się po to, żeby szkołę zobaczyć różnymi oczami – uczniów, rodziców i nauczycieli. W pierwszej części debaty odbyły się warsztaty, podczas których za pomocą mapy przyjrzeliśmy się szkole z różnych stron.

„Pokroiliśmy” szkołę jak tort na 4 działy – Efekty kształcenia i wychowania, Nauczanie, uczenie się i wychowanie, Szkoła w środowisku, Organizacja i zarządzanie. W czterech działach wyodrębniliśmy 13 obszarów. Szukaliśmy argumentów na to, aby stwierdzić jak naprawdę jest. Liderami grupy uczniowskiej byli Pani Ewa Trębas i Pan Piotr Kujawa, grupy rodziców Panie – Patrycja Stawicka i Agnieszka Nowicka, grupy nauczycieli – Pani Iwona Socha.

We wrześniu i październiku rodzice, nauczyciele i uczniowie wypełniali w czteroosobowych grupach metaplany dając nam informację zwrotną i propozycje, modyfikując jednocześnie koncepcję pracy szkoły. Podczas spotkań warsztatowych przedstawiciele grup podając argumenty dokonali na specjalnym arkuszu samooceny pracy szkoły. Potem reprezentanci zaznaczali kropkami (uczniowie – zielonymi, nauczyciele-niebieskimi, rodzice-czerwonymi) dane obszary przedstawiając i uzasadniając swoje stanowisko na wspólnym arkuszu samooceny. W czasie przerwy oglądaliśmy wypracowane materiały. Następnie odbyła się dyskusja. Po każdej rundce było miejsce na komentarze, wątpliwości oraz pytania. Na zbiorowej MAPIE SZKOŁY mogliśmy zobaczyć czy myślimy o danych sprawach podobnie, porównywaliśmy obszary, zastanawialiśmy się, gdzie jesteśmy wspólnie. Zobaczyliśmy też, gdzie rozbieżności w ocenie pracy szkoły są największe. Uczniowie, nauczyciele i rodzice podawali argumenty, które ich zdaniem wpłynęły na postawienie kropki w takim, a nie innym miejscu. Trudno było omówić wszystko. Wybraliśmy cztery obszary:

Rozwój osobisty i społeczny, czyli – postawy wobec innych i siebie, przestrzeganie norm współżycia, umiejętności pracy w grupie, znajomość i respektowanie norm, bezpieczne zachowanie, efekty działań wychowawczych; Organizację procesu edukacyjnego, czyli – współpracę nauczycieli w zakresie nauczania, sposoby oceniania uczniów, atmosfera sprzyjająca uczeniu się, wykorzystanie czasu na lekcji, praca ucznia w domu; Proces kształtowania postaw, czyli – planowanie pracy wychowawczej i jej analiza, działania wychowawcze; Proces nauczania, uczenia się, czyli – oferta edukacyjna, motywowanie uczniów, zajęcia pozalekcyjne.

Wnioski z naszego spotkania : Rodzice – brak kultury zachowania niektórych uczniów wobec rówieśników i nauczycieli, prośba o zwiększenie liczby dyżurów nauczycielskich, wyeliminowanie słodyczy z asortymentu w sklepiku szkolnym, śniadanie we wszystkich klasach, nie tylko młodszych, prośba o o dostosowanie rozpoczynania zajęć pozalekcyjnych do planu dzieci, takie ułożenie planu, aby jak największa liczba dzieci mogła wziąć udział w kółkach zainteresowań, w domach kultury liczba miejsc jest ograniczona, zmotywowanie wszystkich uczniów do udziału w konkursach ( udział biorą ciągle najzdolniejsi), promowanie pozytywnych postaw uczniów, uznanie rodziców dla pracy pedagogów szkolnych, niektórych wychowawców, dyrekcji w sytuacjach trudnych. Nauczyciele: realizacja programów profilaktycznych, prowadzenie tutoriali i imprez nie zawsze przynosi efekty w pracy wychowawczej, pedagodzy zauważają, że oprócz zajęć pozalekcyjnych  w szkole są w mieście inne instytucje, które rozwijają pasje i zainteresowania dzieci, nie można wszystkiego oczekiwać od szkoły, dodają, ze wprowadziliśmy w tym roku szkolnym dwa nowe programy promujące zdrowy styl życia – Bioergonsport, KIK – 34, i nowe metody nauczania – elementy dobrego uczenia się (ocenianie kształtujące), pracę uczniów w grupach. Oczekują współpracy ze wszystkimi rodzicami. Uczniowie: broniąc swojej szkoły podkreślali, ze zajęcia pozalekcyjne są ciekawe, stosowane są nowe metody nauczania, zajęcia w grupach, konkursy, w trudnych przypadkach zawsze można liczyć na pomoc pedagogów i psychologa. Ich zdaniem dzieci z problemami nie są pozostawione same sobie. Stwierdzają, że nauczyciele robią co mogą, oprócz lekcji jest wiele imprez, konkursów, panuje miła i przyjazna atmosfera. Dodają, że niektórzy rodzice nie interesują się swoimi dziećmi. Ich zdaniem zaangażowanie rodziców we współpracę ze szkołą jest małe. Postulaty, wnioski i propozycje działań będą omawiane na zebraniach z rodzicami w listopadzie.

Dyskusja była burzliwa, ważne, że każda z grup mogła usłyszeć, co mówi inna. Na zakończenie debaty każdy na małej kartce napisał, jaka jest jego zdaniem jedna mocna strona szkoły i wymienił jedną ważną sprawę, którą musimy zająć się natychmiast. Uczestnicy debaty wyrazili pozytywną opinię o tej formie spotkań. Zaproponowali, aby kolejne debaty odbyły się, co kwartał. Wśród rodziców, uczniów i nauczycieli znalazły się osoby odważne, aby wyrazić swoją opinię. Dziękujemy Im za to. Debacie towarzyszył piękny plakat autorstwa Pani Małgosi Kuszowskiej. Fotorelacja poniżej.