Od lewej logotypy Szkoły Podstawowej nr 5 w Malborku oraz Przedszkola nr 1 w Malborku, źródło zdjęcia: Freepik

Dla Uczniów

Angielski SOS – mini-poradnik w formacie PDF.

PRAWA DZIECKA

D z i e c i,  t a k   j a k   d o r o ś l i,  m a j ą   s w o j e   p r a w a!

Prawa wszystkich ludzi zostały zapisane w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, uchwalonej przez Organizację Narodów Zjednoczonych w 1948 r.
Później opracowano drugi ważny, międzynarodowy dokument nazwany KONWENCJĄ O PRAWACH DZIECKA. Polska podpisała tę Konwencję w 1991 roku. Oznacza to, że władze naszego kraju zobowiązały się dbać o to, aby prawa dziecka zapisane w Konwencji były w Polsce przez wszystkich przestrzegane.
Wszystkie dzieci mają te same prawa, bez względu na to, jaką mają płeć, narodowość, kolor skóry, jakim językiem mówią, jaką religię wyznają lub gdy nie wyznają żadnej, czy są pełnosprawne, czy niepełnosprawne. Tak więc wszystkie DZIECI MAJĄ PRAWO:

♥do życia i prawidłowego rozwoju fizycznego, psychicznego i umysłowego;
♥do miłości i wychowania przez oboje rodziców, nawet wtedy, gdy rodzice nie mieszkają razem;
♥do nauki, wypoczynku i do pełnej opieki medycznej, gdy zajdzie taka potrzeba;
♥do wypowiedzi, własnego zdania w ważnych dla nich sprawach, w których dorośli powinni ich wysłuchać;
♥do szanowania ich godności i prywatności;
♥do życia bez przemocy i poniżania;
♥do ochrony przed złym traktowaniem i krzywdzeniem fizycznym i psychicznym;
♥do tego, aby wszystkie sprawy w sądach i urzędach, dotyczące dzieci, uwzględniały przede wszystkim ich dobro, a dopiero potem interesy dorosłych.

Co może zrobić dziecko, gdy jego prawa są naruszane ?

Dorośli starają się, by dzieci miały dobre dzieciństwo i dorastanie. Zdarza się jednak, że prawa dziecka są naruszane. Może tak dziać się w domu, w szkole czy na ulicy. Nie zawsze nawet dorośli zdają sobie sprawę, że swoim postępowaniem krzywdzą dziecko – ranią jego godność, upokarzają, lekceważą, wyśmiewają, nie liczą się zjego zdaniem, naruszają jego prywatność. Jeszcze gorzej, jeżeli biją dziecko, znęcają się, zaniedbują lub wykorzystują. Zawsze krzywdzonemu dziecku trzeba pomóc. Samo dziecko też może i ma prawo szukać pomocy.

Jeżeli rodzice uważają, że dziecku dzieje się coś złego w szkole, powinni jak najszybciej porozmawiać z wychowawcą, pedagogiem szkolnym lub dyrektorem. Każde dziecko powinno móc szczerze porozmawiać z rodzicami o swoich problemach w szkole.
Jeżeli zdarzają się sytuacje, że to rodzice są sprawcami krzywd dziecka, wówczas także nie powinno ono milczeć. Zawsze w otoczeniu jest jakiś dorosły, któremu dziecko może zaufać. To może być ktoś z rodziny, ktoś w szkole np. wychowawca, pedagog lub lekarz.
Jeżeli dziecko boi się lub wstydzi powiedzieć o swojej krzywdzie osobie dorosłej ze swojego otoczenia, może zadzwonić albo napisać do instytucji pomagającej dzieciom, np. do Komitetu Ochrony Praw Dziecka. Najbliższa tego typu placówka znajduje się w Elblągu.

Oto jej adres:

TERENOWY KOMITET
Ochrony Praw Dziecka
ul. Komeńskiego 40
82-300 Elbląg

RZECZNIK PRAW UCZNIA

Izabela Krotowska

ZADANIA I OBOWIĄZKI RZECZNIKA PRAW UCZNIA

Zadania rzecznika Praw Ucznia:
♥ działania przeciwko łamaniu praw ucznia w szkole.
♥ rozwijanie świadomości prawnej młodzieży, rodziców, nauczycieli.
♥ podejmowanie działań na rzecz zmian w zapisach prawa oświatowego, które krzywdzą uczniów
♥ reprezentowanie uczniów w sprawach konfliktowych
♥ egzekwowanie i przestrzeganie przepisów prawnych dotyczących uczniów.
♥ proponowanie nowych przepisów dotyczących uczniów.
♥ uczestniczenie w posiedzeniach rady pedagogicznej z prawem przedstawienia na jej forum problemów przestrzegania praw ucznia.

Szkolny rzecznik może:
Rozmawiać z nauczycielem uczestniczącym w problemie.
– Rozmawiać i zasięgać rady pedagoga szkoły i psychologa szkolnego.
– Organizować spotkania wyjaśniające.
– Uczestniczyć w spotkaniach dyrekcji z rodzicami i danym nauczycielem za zgodą ucznia.
– Inicjować działania w szkole na rzecz upowszechniania praw dziecka i ucznia.

Tryb postępowania w kwestiach spornych uczeń – uczeń: – zapoznanie się z opinią stron konfliktu, – podjęcie mediacji ze stronami we współpracy z wychowawcą klasy, – skierowanie sprawy do pedagoga lub psychologa szkolnego w razie kłopotów z rozstrzygnięciem sporu, – w dalszym trybie postępowania – zasięgnięcie opinii Rady Pedagogicznej, – ostateczną decyzję o sposobie rozwiązania konfliktu podejmuje Dyrektor.

Szkolny rzecznik może:
– Rozmawiać z nauczycielem uczestniczącym w problemie.
– Rozmawiać i zasięgać rady pedagoga szkoły i psychologa szkolnego.
– Organizować spotkania wyjaśniające.
– Uczestniczyć w spotkaniach dyrekcji z rodzicami i danym nauczycielem za zgodą ucznia.
– Inicjować działania w szkole na rzecz upowszechniania praw dziecka i ucznia.

TWOJA RADA UCZNIÓW

Samorząd uczniowski przy Szkole Podstawowej nr 5 w Malborku stwarza uczniom możliwości wykazania się w działaniu, rozwinięciu swoich zainteresowań i umiejętności. Praca na rzecz środowiska szkolnego pozwala ukształtować nawyki efektywnej współpracy: liczenie się z potrzebami innych, gotowość niesienia pomocy, tolerancji i ofiarności.
Samorząd – jak co roku – podejmuje różne inicjatywy na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej. Bezinteresownie udziela się w akcjach charytatywnych np.: pomoc dzieciom w Sudanie, kwestowanie podczas WOŚP, zbiórki pieniędzy dla potrzebujących dzieci.
Reprezentuje naszą szkołę uczestnicząc w obchodach świąt narodowych. Chętnie organizuje lub współorganizuje konkursy szkolne i dyskoteki

Skład Samorządu Uczniowskiego – rok szkolny 2022/23

Przewodnicząca Samorządu:

Julia Zaborowska

Członkowie Rady Szkoły:

Martyna Ruszkowska, Olga Piętka, Hanna Pliszka, Miłosz Wisniewski, Zuzanna Wojewódka, Patrycja Mazurek – Eckhardt

Opiekunowie samorządu – Agata Rojek, Monika Kacperska, Katarzyna Buła

GAZETKA PIĄTASZEK :

Kliknij tutaj, aby poczytać.