Rada Szkoły

Skład Rady Szkoły: 

 • Anna Kosińska – Przewodniczący
 • Monika Piskozub – Zastępca
 • Sylwia Kapuścińska-Baca – Sekretarz

Członkowie:

 • Sebastian Cegiełka
 • Olga Wawro
 • Joanna Hajdukiewicz
 • Monika Arent
 • Ewa Trębas
 • Magdalena Czermak
 • Dorota Ojdowska-Starzyk
 • Iwona Orszulak
 • Celina Kraszewska
 • Dominik Baran
 • Aleksandra Ołowiak
 • Robert Puczka
 • Milena Walendziak
 • Dominika Kuryłowicz
 • Nikola Langowska

Rada Szkoły stanowi ustawowy organ reprezentujący ogół uczniów, rodziców i nauczycieli. Rada Szkoły uczestniczy w rozwiązywaniu wewnętrznych spraw szkoły, a także:

a) uchwala statut szkoły

b) opiniuje plan pracy szkoły, projekty innowacji i eksperymentów pedagogicznych oraz inne sprawy istotne dla szkoły

c) opiniuje projekt planu finansowego szkoły

d) może występować do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą z wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny działalności, jej dyrektora lub innego nauczyciela, wnioski te mają dla organu charakter wiążący,

e) z własnej inicjatywy ocenia sytuację oraz stan szkoły i występuje z wnioskami do dyrektora szkoły, rady pedagogicznej, organu prowadzącego szkołę  oraz do wojewódzkiej rady oświatowej, w szczególności w sprawach organizacji zajęć, o których mowa w art.109 ust.1 pkt 2 i 5-7(dodatkowych zajęć edukacyjnych).