Od lewej logotypy Szkoły Podstawowej nr 5 w Malborku oraz Przedszkola nr 1 w Malborku, źródło zdjęcia: Freepik

Rada Szkoły

Skład Rady Szkoły: 

 • Krzysztof Wiśniewski – Przewodniczący
 • Monika Piskozub – Zastępca
 • Agata Rojek – Sekretarz

Członkowie:

 • Katarzyna Lubikowska
 • Marcelina Prill
 • Dorota Raczkowska
 • Patrycja Langowska
 • Kamila Dolińska
 • Celina Kraszewska
 • Agnieszka Nowicka
 • Monika Kacperska
 • Ewa Trębas
 • Olga Piętka
 • Borys Dziarski
 • Mateusz Syroka
 • Lena Kondratowicz
 • Mateusz Strzeszyński
 • Martyna Ruszkowska

Rada Szkoły stanowi ustawowy organ reprezentujący ogół uczniów, rodziców i nauczycieli. Rada Szkoły uczestniczy w rozwiązywaniu wewnętrznych spraw szkoły, a także:

a) uchwala statut szkoły

b) opiniuje plan pracy szkoły, projekty innowacji i eksperymentów pedagogicznych oraz inne sprawy istotne dla szkoły

c) opiniuje projekt planu finansowego szkoły

d) może występować do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą z wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny działalności, jej dyrektora lub innego nauczyciela, wnioski te mają dla organu charakter wiążący,

e) z własnej inicjatywy ocenia sytuację oraz stan szkoły i występuje z wnioskami do dyrektora szkoły, rady pedagogicznej, organu prowadzącego szkołę  oraz do wojewódzkiej rady oświatowej, w szczególności w sprawach organizacji zajęć, o których mowa w art.109 ust.1 pkt 2 i 5-7(dodatkowych zajęć edukacyjnych).