Od lewej logotypy Szkoły Podstawowej nr 5 w Malborku oraz Przedszkola nr 1 w Malborku, źródło zdjęcia: Freepik

Integracja

W roku szkolnym 2000/2001 rozpoczęły funkcjonowanie pierwsze w Malborku klasy integracyjne. Wysiłki i starania rodziców zostały nagrodzone sukcesem. Dzięki otwartości władz miasta, staraniom dyrekcji szkoły i zespołu ds integracji działającemu od 1998 roku przy SP 5 – dwanaścioro dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi znalazło swoje miejsce wśród zdrowych rówieśników. W klasach integracyjnych stosuje się innowacyjną formę nauczania i wychowania, odbiegającą od systemu szkoły tradycyjnej:

1. W szkolnej grupie klasowej (15-20 osobowej) znajdują się uczniowie zdrowi i niepełnosprawni (średnio 3-5 uczniów niepełnosprawnych w zespole klasowym).
2. Nabór dzieci zdrowych oparty jest na zasadzie akceptacji idei integracji przez ich rodziców.
3. Dzieci niepełnosprawne nie stanowią jednorodnej grupy zarówno pod względem rodzajów schorzeń jak i stopnia ich ciężkości.
4. Warunkiem przyjęcia dzieci niepełnosprawnych do zespołu klasowego jest akceptacja przez rodziców tej formy uczenia i wychowania, zgoda nauczycieli oraz gotowość i możliwości szkoły związane z zaspokojeniem specjalnych potrzeb tych dzieci.
5. Klasy integracyjne pracują w oparciu o obowiązujący powszechnie program szkoły masowej, na bazie obowiązujących podręczników.
6. W odróżnieniu do dzieci niepełnosprawnych program jest modyfikowany w zależności od dynamiki rozwoju dziecka i jego postępów.
7. W każdym zespole klasowym pracuje jednocześnie dwóch pedagogów. Są oni odpowiedzialni w równym stopniu za postępy uczniów.
8. Dzięki pracy dwóch nauczycieli jednocześnie, a także małej liczebności klas, występuje podczas każdej lekcji indywidualizacja w procesie uczenia się każdego dziecka. Zapewnia to optymalny rozwój wychowanków zdrowych i niepełnosprawnych.

Osoby wspomagajace proces nauczania w klasach integracyjnych: rehabilitant, psycholog, pedagog, pedagog specjalny, logopeda, reedukator. Pracy nauczycieli klas integracyjnych przyświeca motto:

„Nie porównuję dziecka z innym dzieckiem, ale każde dziecko z nim samym” (Pestalozzi)

Integracja jest doskonałą lekcją życia: lekcją tolerancji, akceptacji, zrozumienia, poszerzenia horyzontów myślowych. Jest szansą nie tylko dla dzieci niepełnosprawnych, lecz również dla dzieci zdrowych, dla ich rodziców oraz nauczycieli.
Zespół ds integracji pod kierunkiem dyrekcji szkoły w osobie p. Elżbiety Sumowskiej, włączył się aktywnie w tworzenie bazy dla kasy integracyjnej:

– Zawiązano Fundację Szkoły Otwartych Serc. Jej głównym celem jest wspieranie zadań szkoły w zakresie pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i promowanie zdrowego stylu życia.
– Nauczyciele ukończyli studia podyplomowe w zakresie oligofrenopedagogiki,surdopedagogiki, tyflopedagogiki,logopedii,logorytmiki, kinezyterapii oraz szereg kursów m.in. języka migowego I i II stopnia, fonogestów, pisania Brailem.Cały czas podnoszą swoje kwalifikacje, aby sprostać potrzebom dzieci niepełnosprawnych.
– Zorganizowano sześć bali charytatywnych „ Dobrych Serc„, z których dochód zasilił konto fundacji, wydano publikacje,płyty.Fundacja pokryła koszty zakupu sprzętu rehabilitacyjnego dla dzieci i organizację czterech konferencji dla nauczycieli pracujących w klasach integracyjnych

-W placówce zniesiono bariery architektoniczne, zakupiono specjalistyczne pomoce dydaktyczne.

-W roku szkolnym 10/11 otwarto Punkt Przedszkola Specjalnego.

Regulamin przyjęcia dzieci do klas pierwszych (masowych i integracyjnych)

REGULAMIN PRZYJĘCIA DZIECI DO KLAS PIERWSZYCH,

(MASOWYCH I INTEGRACYJNYCH)

W celu zapewnienia wszystkim uczniom naszej szkoły wyrównanych jak i najlepszych warunków sprzyjających ich rozwojowi umysłowemu i społecznemu oraz w trosce o zapewnienie jak najlepszej atmosfery w każdym zespole klasowym wprowadza sie niniejszy regulamin.

1. Zapisy uczniów do klas I odbywają się w terminie wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły.

2. Terminarz zapisów dla uczniów spoza obwodu podawany jest do publicznej wiadomości w formie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w szkole i na stronie internetowej szkoły z 7 dniowym wyprzedzeniem.

3. O terminie zapisów rodzice dzieci mieszkających w obwodzie szkoły zostaną powiadomieni listownie.

4. W wyznaczonym terminie rodzice dzieci zamieszkałych w rejonie szkoły zgłaszają się do sekretariatu.

5. W czasie rekrutacji istnieje możliwość zgłoszenia życzeń dotyczących zapisu dziecka do danego zespołu klasowego (masowego i integracyjnego).

6. Życzenia będą rozpatrywane przez Komisję Rekrutacyjną i realizowane w miarę możliwości organizacyjnych.

7. Rodzice starający się o umieszczenie dziecka w oddziale integracyjnym składają deklarację w formie wniosku.

8. Kwalifikacji uczniów zdrowych do klas integracyjnych oraz ustalenie składu osobowego klas masowych dokonuje corocznie Komisja w składzie:

– dyrektor lub wicedyrektor – przewodniczący

– nauczyciele przyszłych klas I

– pedagog

– psycholog

Obecność wszystkich członków Komisji Rekrutacyjnej w dniu kwalifikacji dzieci jest obowiązkowa.

9. Do zadań szkolnej komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej należy w szczególności: ustalenie na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego listy uczniów przyjętych do szkoły z podziałem na klasy nie później niż do 10 czerwca oraz sporządzenie protokołu postępowania kwalifikacyjnego.

10. Rekrutację do oddziałów integracyjnych poprzedzają:

A. Spotkanie dyrekcji szkoły, wychowawców przyszłych klas pierwszych integracyjnych z rodzicami dzieci pełnosprawnych i niepełnosprawnych celem przeprowadzenia wstępnej diagnozy dotyczącej potrzeb edukacyjnych, terapeutycznych i społecznych dzieci niepełnosprawnych oraz możliwości placówki w tym zakresie (marzec).

B. Spotkanie dyrekcji szkoły, nauczycieli przyszłych klas pierwszych integracyjnych, pedagoga i psychologa z dziećmi pełnosprawnymi i niepełnosprawnymi – kandydatami do klasy integracyjnej oraz ich rodzicami (maj):

a. zapoznanie rodziców ze szkołą, specyfiką klas integracyjnych, sposobami pracy na lekcji, wypełnienie przez rodziców ankiety o swoim dziecku;

b. spotkanie nauczycieli przyszłych klas pierwszych z dziećmi mające na celu poznanie możliwości i gotowości dzieci w zakresie ich poziomu emocjonalnego i społecznego.

3. Nawiązanie współpracy z dyrektorami i wychowawcami przedszkoli celem uzyskania informacji o dzieciach pełnosprawnych i niepełnosprawnych – kandydatach do klas integracyjnych (maj-czerwiec) – uczestniczą nauczyciele przyszłych klas I.

4. Istnieje możliwość dodatkowych indywidualnych konsultacji z pedagogiem i psychologiem szkolnym dla kandydatów do klas integracyjnych i ich rodziców.

5. Nawiązanie współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną celem uzyskania informacji na temat dzieci niepełnosprawnych, które w oparciu o przeprowadzone badania psychologiczne i pedagogiczne uzyskają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (czerwiec) – pedagog szkolny.

6. Przydział uczniów niepełnosprawnych i pełnosprawnych do klas pierwszych integracyjnych ustalony jest przez dyrektora szkoły, nauczycieli przyszłych klas pierwszych, pedagoga i psychologa (czerwiec).

11. Rodzice (opiekunowie prawni) przyszłych uczniów klas pierwszych zamieszkałych w obwodzie i poza obwodem szkoły proszeni są do dostarczenia do sekretariatu szkoły do dnia pierwszego czerwca, opinii o dziecku z placówki przedszkolnej czy szkoły, do której wcześniej dziecko uczęszczało.

12. Rodzic (opiekun prawny) dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi do wniosku o przyjęcie dziecka do oddziału integracyjnego jest zobowiązany dostarczyć orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Rodzice proszeni są także o dołączenie opinii z placówki przedszkolnej czy szkoły, do której wcześniej dziecko uczęszczało.

13. Rodzic (opiekun prawny) dziecka zdrowego do wniosku o przyjęcie dziecka do oddziału integracyjnego jest zobowiązany dołączyć opinię z placówki przedszkolnej czy szkoły, do której wcześniej dziecko uczęszczało.

14. Dzieci zdrowe z zaburzeniami zachowania (na podstawie orzeczenia, obserwacji, wywiadu, opinii) nie będą przyjęte do oddziału integracyjnego.

15. Listy oddziałów ustalone przez Komisję zostaną podane do wiadomości zainteresowanych w ostatnim tygodniu czerwca każdego roku.

16. Dla dzieci zgłoszonych do szkoły po ustalonym terminie rekrutacji, odbędzie się dodatkowe spotkanie oraz posiedzenie Komisji w ostatnim tygodniu sierpnia. Termin spotkania zostanie podany rodzicom w

sekretariacie szkoły przy zapisie dziecka.

17. Uzupełnione listy klas zostaną podane do wiadomości do dnia trzydziestego sierpnia danego roku szkolnego.

  • Regulamin stanowi załącznik do Statutu Szkoły
  • Regulamin uzyskał pozytywną opinię Rady Rodziców
  • Regulamin został zatwierdzony uchwałą Rady
  • Pedagogicznej w dniu 14 marca 2007r.