Od lewej logotypy Szkoły Podstawowej nr 5 w Malborku oraz Przedszkola nr 1 w Malborku, źródło zdjęcia: Freepik

Szkoła Ucząca Się

Szkoła ucząca się

Program SUS, czyli wspólne budowanie coraz lepszej szkoły Program SUS to powstały w 1999 roku szkolny system zapewnienia jakośd wprowadzany na podstawie procedur i materiałów przygotowanych przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. Od roku 2000 program jest prowadzony we współpracy z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności. Tworząc program SUS wykorzystaliśmy doświadczenia programu Komisji Europejskiej (Evaluating Ouality in School Education), programu TERM, europejskich oraz amerykańskich systemów zapewniania jakości i akredytacji szkół. Prowadząc program SUS współpracujemy z dwoma amerykańskimi uniwersytetami: Annenberg Institute for School Reform (Brown University) i Bowling Green State University.

Podstawą działania szkół należących do Klubu „SUS” są: praca w zespołach nauczycieli, określanie celów działania szkoły w sposób pozwalający na ocenę stopnia ich realizacji, stałe i rzetelne monitorowanie efektów własnej pracy, refleksja nad szkolną praktyką, tworzenie społeczności szkolnej opartej na współpracy nauczycieli, rodziców i uczniów, wymiana doświadczeń szkól -członków Klubu i otwarta dyskusja o napotykanych problemach.

Takie określenie regut wynika z przekonania, że zmiana szkoły musi dokonać się nie na zewnątrz, ale wewnętrznie w codziennej praktyce działania tej instytucji. Wymaga od tworzących szkołę nauczycieli wzajemnego zaufania i pracy zespołowej.

Jak zapewniamy jakość w „szkole uczącej się” ?

Oglądamy naszą szkolę – tworzymy raport o pracy szkoły; mamy ogólny obraz szkoły, dotyczący wszystkich obszarów jej działania.

Dyskutujemy i ustalamy cele – uwzględniamy wyniki raportu, standardy zewnętrzne, naszą wizję i strategię szkoły i wybieramy cele własnego działania.

Opracowujemy wskaźniki i kryteria sukcesu naszej pracy – dla wybranych celów przygotowujemy wskaźniki.

Wybieramy i przygotowujemy narzędzia monitorowania – planujemy ankiety, wywiady, obserwacje, analizy dokumentów.

Działamy zespołowo – planujemy, powołujemy zespoły zadaniowe zajmujące się poszczególnymi celami, współdziałamy, realizujemy zadania.

Śledzimy zmiany – korzystamy z narzędzi pozwalających sprawdzić stan początkowy, określić co można poprawić, a w jakim obszarze podjąć inne działania.

Prezentujemy własną pracę – zapraszamy nauczycieli i dyrektorów z innych szkół, rozmawiamy o problemach i wyzwaniach stojących przed szkołami, otrzymujemy tytuł „Szkoły uczącej się”.

Spotykamy się w Klubie SUS – uczestniczymy w szkoleniach, wymieniamy doświadczenia, inspirujemy się wzajemnie, korzystamy z przykładów i pomysłów z innych krajów.