Od lewej logotypy Szkoły Podstawowej nr 5 w Malborku oraz Przedszkola nr 1 w Malborku, źródło zdjęcia: Freepik

Przemocy – stop

W dniu 12 maja 2021 roku Pani Ewa Nadolna przeprowadziła w klasie 1d zajęć z wykorzystaniem programu profilaktycznego Przemocy Stop. Celem zajęć było: rozwijanie umiejętności  pracy w zespole, rozwijanie umiejętność  postępowania i budowanie relacji społecznych sprzyjających bezpieczeństwu wszystkich uczniów, rozumienie poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób, rozwijanie umiejętności kreatywnego rozwiązywania problemów z wykorzystaniem metod i narzędzi przeciwdziałania przemocy (mur, asertywność werbalna), rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania, rozwijanie umiejętności sprawnego komunikowanie się.

Na wstępie zajęć nauczycielka zapoznała uczniów z tematem, celem zajęć i nacobezu. Pani Nadolna zaproponowała uczniom następujące zajęcia:

  • Scenki – zadaniem dzieci było odegranie scenek przedstawiających różne rodzaje sytuacji trudnych oraz zaproponowanie rozwiązań sytuacji konfliktowych.
  • Film „ Zastanów się jak traktujesz innych. Bądź kumplem, nie dokuczaj innym”. Uczestnicy spotkania obejrzeli film i dokonali analizy przedstawionych sytuacji.
  • Mapa myśli – zadaniem dzieci było stworzenie mapy bazując na skojarzeniach do słowa „ przemoc”. Dzieci wypisały rodzaje przemocy oraz sposoby reagowania. Następnie nauczycielka razem z dziećmi podjęła dyskusje, by ustalić jakie są przyczyny przemocy i skąd się ona bierze. Pani Nadolna zaprezentowała również kodeks przeciwdziałania przemocy. Razem z uczniami omówiła poszczególne punkty. Ustalenie definicji przemocy.
  • Zabawa ruchowa – Nauczycielka zaproponowała uczniom piosenkę, którą zilustrowali prostymi ruchami.
  • Karta pracy- Przemocy stop – Każde dziecko otrzymało kartę pracy, w której znajdowały się dwa zadania otwarte. W pierwszym zadaniem dzieci było dokończenie zdania: Przemoc jest…, a drugie zadanie polegało na wypisaniu lub zilustrowaniu prostym rysunkiem swoich zasad przeciwdziałania przemocy i sposobów reagowania.
  • Piosenka „Przemocy mówimy stop”

Podsumowując zajęcia Pani Nadolna usystematyzowała razem z uczniami wiadomości z dzisiejszych zajęć. Nauczycielka podczas zajęć wykorzystała elementy oceniania kształtującego oraz metody aktywizujące. Uczniowie razem z nauczycielką tworzyli lekcje, aktywnie uczestniczyli we wszystkich zaproponowanych przez prowadząca zadaniach. Każdy uczestnik spotkania miał możliwość podzielenia się z kolegami swoimi spostrzeżeniami oraz przemyśleniami. Uczniowie zdobywali wiedzę oraz rozwijali swoje umiejętności poprzez doświadczanie.