Od lewej logotypy Szkoły Podstawowej nr 5 w Malborku oraz Przedszkola nr 1 w Malborku, źródło zdjęcia: Freepik

Świetlica Szkolna

ŚWIETLICA SZKOLNA

Zajęcia świetlicowe organizowane są dla wszystkich dzieci z klas I-III. W świetlicy przebywają także starsi uczniowie, którzy nie uczęszczają na lekcje religii i wychowania fizycznego. Świetlica szkolna jest czynna w godzinach od 7 do 16. Dzieci zapisywane są na podstawie kart zgłoszeń. Zajęcia świetlicowe prowadzą wychowawcy, którzy starają się tworzyć warunki do wypoczynku, relaksu i nauki własnej.

Plan pracy świetlicy opiera się na tygodniowych hasłach tematycznych, w ramach których organizowane są zajęcia muzyczne, plastyczne, techniczne, ruchowe, dydaktyczne – pozwalające na rozwijanie wyobraźni i aktywności twórczej oraz sprawności manualnej i fizycznej. Szczególnie ważną rolę w pracy świetlicy odgrywa pedagogika zabawy, która sprzyja integracji dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Pedagogika zabawy stwarza wychowankom możliwość rozwoju w atmosferze akceptacji i zaufania, bez względu na wiek i umiejętności.

Świetlica rozwija umiejętności i zainteresowania dzieci, organizując liczne konkursy o różnorodnej formie i tematyce. Ważnym elementem uczestnictwa uczniów w zajęciach świetlicowych jest kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania w grupie rówieśniczej.

Realizacja programu
„Ruch to drzwi do świata uczenia się”
w ramach projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych
dzieci i młodzieży”

Warsztaty „Yoga” prowadzi Pani Iwona Wądołowska

Rusz głową – gimnastyka mózgu – prowadzi Pani Joanna Pichlak

Doświadczanie ruchu rozwijającego – prowadzi Pani Agata Serzysko