Od lewej logotypy Szkoły Podstawowej nr 5 w Malborku oraz Przedszkola nr 1 w Malborku, źródło zdjęcia: Freepik

Wizja

SZKOŁA JAKO PRZESTRZEŃ NADZIEI – WIZJA SZKOŁY OTWARTYCH SERC

♥Pragniemy, aby nasza szkoła była postrzegana w środowisku jako Szkoła Otwartych Serc. To wyznaczy fundamentalne wartości wychowania i kształtowania młodego człowieka. Ta idea to program każdego nauczyciela, który ma dar współodczuwania z drugim człowiekiem, wnikania w jego świat wewnętrzny z gotowością uznania jego odrębności i uszanowania godności osoby.

♥Serce jest sprawiedliwe, kiedy prawdziwa miłość pozwala kształtować klimat współpracy, rozwiązywać troski między nauczycielem i uczniem, dyrektorem i pracownikiem, między szkołą a rodziną. Szkoła jako przestrzeń nadziei to taka szkoła otwartych serc, gdzie przestrzeń wspólnej pracy nad dzieckiem rodzi się z solidarności ludzkich serc. Szkoła z sercem ma dochować wierności uczniom: jeśli naukę rozpoczyna grupa 25 dzieci – to „zgubienie” po drodze choćby jednego ucznia stawia pod znakiem zapytania cały fundament etyczny szkoły.

♥Wierność oznacza zatem trwanie przy uczniu i jego rodzinie bez względu na wszystko, a szczególnie wtedy, gdy pojawiają się trudności wychowawcze i zaniedbanie w nauce. Wiara w potencjał rozwojowy i twórczy każdego ucznia – bez wyjątku, to jedna z najważniejszych cech szkoły, jaką pragniemy stworzyć.

♥Nadzieją uczniów, rodziców i nauczycieli jest dobra szkoła. Udział w tworzeniu dobrej szkoły powinni mieć wszyscy uczestnicy życia szkolnego, nie wykluczając rodziców. Pierwszym krokiem ku dobrej szkole winno być wspólne wypracowanie wizji szkoły. Oto zarys takiej wizji:

SZKOŁA OTWARTYCH SERC

  • nie dzieli uczniów na dobrych i złych, zdolnych i niezdolnych,
  • dostrzega w każdym uczniu ukryte nawet drobne zdolności i rozwija je,
  • realizuje ideę edukacji włączającej, planuje działania, aby radzić sobie ze zróżnicowanymi potrzebami każdego ucznia,
  • blisko współpracuje z rodzicami, konsultuje z nimi programy nauczania i uważnie słucha ich wszystkich opinii,
  • kieruje się sercem, jednocześnie zachowując dyscyplinę w konkretnych działaniach zaplanowanych wspólnie,
  • uczy jak przezwyciężać trudności, pomaga uczniom w ich indywidualnych zmaganiach, pomaga zachować pogodę ducha i uśmiech na twarzy,
  • wspólnie z rodzicami pomaga każdemu uczniowi stworzyć jego własny program rozwoju osobistego,
  • jest Szkołą Promującą Zdrowie, w której ważne są – dobro, dialog, szacunek, tolerancja, poczucie odpowiedzialności, obowiązek ochrony słabszego i niesienia pomocy, wzajemne relacje; zachęca i włącza wszystkich do współdziałania i współdecydowania o ważnych sprawach szkoły. Wszystkie one stanowią kanon działania szkoły profesjonalnej, szkoły dobrej.
Źródło LIDER 7-8 '98, Michał J. Kawecki "Różne oblicza szkoły"