Od lewej logotypy Szkoły Podstawowej nr 5 w Malborku oraz Przedszkola nr 1 w Malborku, źródło zdjęcia: Freepik

W wiejskiej zagrodzie

18 maja 2021r. Pani Bożena Kalinowska – Sawicka przeprowadziła zajęcia w klasie 2b w ramach edukacji polonistycznej. Temat zajęć: „W wiejskiej zagrodzie”. Cele zajęć: formułowanie wypowiedzi się na temat wysłuchanego tekstu i własnych doświadczeń, wskazywanie cech charakterystycznych zagrody wiejskiej, rozmowa na temat  okazywania  tolerancji i szacunku, wykonywanie pisemnych ćwiczeń zgodnie z poleceniami, usystematyzowanie wiadomości dotyczących zasad ortograficznych pisowni wyrazów z „ż” i „rz”. Nauczycielka przedstawiła uczniom temat, cel zajęć oraz nacobezu. Następnie zaproponowała uczestnikom różnorodne zadania.

  • Rozmowa na temat zwierząt poznanych w opowiadaniu „Czarna owieczka” Jana Grabowskiego

Uczniowie  opisywali zachowania owieczki, szukali analogii pomiędzy zachowaniem bohaterów opowiadania, a zachowaniem ludzi, a także próbowali odpowiedzieć na pytanie: Dlaczego należy tolerować i szanować wszystkich bez względu na ich odmienność?

  • Ćwiczenia systematyzujące wiadomości na temat zwierząt hodowlanych i domowych

Uczniowie z wykorzystaniem tablicy multimedialnej wykonywali ćwiczenia utrwalające ich wiadomości na temat  różnice między zwierzętami hodowlanymi, a domowymi. Uczestnicy spotkania wypowiadali się pełnymi zdaniami i swoje odpowiedzi zapisywali za pomocą  zdań pojedynczych i złożonych.

  • Zabawa sytuacyjna „Od jakiego zwierzęcia pochodzi ten produkt”

 Zadanie rozpoczęło się wybrania losowo 5 dzieci i wręczeniu im ilustracje różnych zwierząt hodowanych na wsi. Pięciu liderów ustawiło się w różnych miejscach w sali. Pozostali uczestnicy spotkania wybierali losowo produkty i podchodzili do wybranego przez siebie kolegi, który miał ilustrację zwierzęcia, uzasadniając pochodzenie produktu. Uczniowie prawidłowo rozpoznali wszystkie produkty oraz dopasowali je do zwierzęcia, od którego pochodzą, np. skórzany pasek- świnka; wełna- owca, itd. W celu usystematyzowania wiadomości dzieci wykonały kilka ćwiczeń, które polegały na połączeniu ilustracji zwierzęcia i produktu oraz wklejeniu podpisów pod ilustracjami. Nauczycielka podczas zajęć odwoływała się do Piramidy Zdrowego Żywienia przypominając zasady opracowywania  zbilansowanej diety.

  • Pisowni wyrazów z rz po spółgłoskach

Uczniowie podczas zadania korzystali z przygotowanych przez siebie  słowniczków ortograficznych „Ortografia co do głowy trafia.” Utrwalali zasady pisowni wyrazów z rz po spółgłoskach : p, b ,d ,t, k, g, ch, j, w. Nauczycielka rozdała nowe karty z wyrazami z rz. Zadaniem dzieci było narysowanie obrazka ilustrującego podany wyraz oraz wyróżnienie na  głoski „rz”. Kolejnym etapem zadania były ćwiczenia z lizakami ortograficznymi. Nauczycielka podawała wyrazy a zadaniem dzieci było podniesienie odpowiednich lizaków z „ż”, „rz”, „ó”, „u”. Dzieci aktywnie uczestniczyły w tym zadania, błędów nie można było uświadczyć. Wszyscy bezbłędnie podnosili lizaki ortograficzne.

Podsumowując zajęcia nauczycielka poprosiła uczestników o dokończenie następujących zdań: ,,Dzisiaj nauczyłam(łem) się, że…”,  ,,Wiem, że…”. Dzieci odpowiadały:

  • „ dzisiaj dowiedziałam się skąd się biorą różne rzeczy”
  • „ wiem, że kot i pies to nie są zwierzęta hodowlane, ale mogą mieszkać na wsi”
  • „ dzisiaj nauczyłam się nowych wyrazów z „rz”
  • „ dowiedziałem się, że ważne jest to, co mamy w środku i to, co możemy ofiarować drugiej osobie, a nie to jak wyglądamy”
  • „ wiem, że należy kochać każdego , takim jaki jest”

Pani Bożena Kalinowska- Sawicka podczas realizacji zajęć zwracała uwagę na wszystkich uczestników, dając każdemu szanse na osiągnięcie sukcesu. Na każdym etapie uczestnicy otrzymywali informację zwrotną, a także byli motywowani przez nauczycielkę do podejmowania prób i pokonywania trudności. Pani Bożena wykorzystała podczas zajęć ćwiczenia o różnorodnym stopniu trudności dostosowując tym samym materiały do możliwości i potrzeb dzieci. Profesjonalizm i kreatywność nauczycielki sprawiły, iż zajęcia miały atrakcyjną formę i umożliwiły dzieciom zdobywanie i utrwalenie wiadomości poprzez doświadczanie. Nauczycielka podczas zajęć wykorzystała elementy oceniania kształtującego.