Od lewej logotypy Szkoły Podstawowej nr 5 w Malborku oraz Przedszkola nr 1 w Malborku, źródło zdjęcia: Freepik

Zawieszenie zajęć dla klas 1-8

Szanowni Państwo,

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1  w Malborku, działając na podstawie §18 ust.2a rozporządzenia MEN z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1166 i 1386), informuje o czasowym ograniczeniu zajęć szkolnych w naszej placówce. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 05 listopada 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020r. poz. 1960) od dnia  09 listopada 2020 r. do dnia 29 listopada 2020 r.  zajęcia w szkole dla uczniów klas 1-8  odbywać się będą w formie zdalnej.

Przedszkole

Zajęcia w przedszkolu odbywają się bez zmian – w formie stacjonarnej. Dzieci przychodzą do przedszkola zgodnie z planem.

Klasy 1-8

1.Zajęcia w klasach 1-8 odbywają się w formie zdalnej. Uczniowie przebywają w domu i realizują zajęcia zgodnie z ich planem lekcji za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams. Proszę wszystkich uczniów z klas młodszych o zalogowanie się na platformie. W przypadku trudności proszę się do mnie zwrócić poprzez e – dziennik o zresetowanie hasła dostępu.

2.Dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub warunki domowe nie będą mogli się uczyć zdalnie w domu, zorganizowane zostaną zajęcia stacjonarne lub zdalne w szkole.

3.Tygodniowy zakres treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych klasach odbywa się zgodnie z obowiązującym w szkole planem nauczania z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams. Plan lekcji w razie potrzeby będzie na bieżąco aktualizowany w e – dzienniku. Dodatkowo nauczyciele będą  się komunikować z uczniami i rodzicami za pomocą poczty elektronicznej na Zenboxie, dziennika elektronicznego UONET+, kontaktu telefonicznego lub osobistego po uprzednim umówieniu wizyty.

4.Wszystkie materiały (karty pracy, prezentacje, zadania domowe) udostępniane będą uczniom za pośrednictwem aplikacji Teams, dziennika elektronicznego, służbowej poczty elektronicznej oraz strony szkoły.

5.Godzina lekcyjna zajęć edukacyjnych prowadzonych przez nauczyciela z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość trwa nie krócej niż 30 minut i nie dłużej niż 60 minut, przy założeniu, że podstawowym wymiarem czasu trwania tych zajęć jest 45 minut. Pozwoli to dostosować czas trwania lekcji – prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość – do charakteru danych zajęć edukacyjnych i możliwości uczniów.

6.Przerwa między poszczególnymi lekcjami powinna wynosić przynajmniej 10 -15 minut. Dzienny rozkład zajęć uczniów oraz dobór narzędzi pracy zdalnej powinny uwzględniać higienę pracy z komputerem, zalecenia medyczne dotyczące czasu korzystania z urządzeń umożliwiających pracę zdalną (komputer, telewizor, telefon) oraz wiek uczniów i etap kształcenia. Ważna jest także gwarancja ochrony danych wrażliwych i wizerunku uczniów.

7.Sposobami monitorowania postępów uczniów, poziomu ich wiedzy i umiejętności będą m.in.: udział i zaangażowanie ucznia w obowiązkowych zajęciach realizowanych za pomocą metod i technik kształcenia na odległość, wykonywanie pod nadzorem nauczyciela zadań, prac i testów oraz dodatkowych prac z inicjatywy ucznia. Nauczyciele będą nagradzać postawę uczniów – pilność i terminowość, jakość wykonywania prac domowych, zaangażowanie i samodzielność, zdalną pomoc kolegom w nauce.

8.Ocenianie uczniów odbywa się zgodnie ze Statutem Szkoły.

9.Szkoła zapewnia  zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w świetlicy szkolnej uczniom, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID – 19. Świetlica będzie czynna od 7.00 do 17.00. Uczniowie klas 1-3 zostaną przyjęci do świetlicy na podstawie wniosku złożonego przez  rodzica. Poniżej wytyczne MEN dotyczące funkcjonowania świetlicy szkolnej.

10.Uczniom klas ósmych placówka zapewnia konsultacje indywidualne lub grupowe z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne z przedmiotów, z których uczeń przystępuje odpowiednio do egzaminu ósmoklasisty. Uczniowie klas ósmych zostaną przyjęci na konsultacje na podstawie  wniosku złożonego przez rodzica.

W przypadku pytań i wątpliwości proszę o kontakt.

Prosząc o współpracę i życzliwość, życzę dużo zdrowia, cierpliwości  i wytrwałości.

Z poważaniem

Elżbieta Sumowska – dyrektor

Zarządzenie nr 47

Zarządzenie nr 48

praca świetlicy wytyczne MEN