Od lewej logotypy Szkoły Podstawowej nr 5 w Malborku oraz Przedszkola nr 1 w Malborku, źródło zdjęcia: Freepik

Zdalne nauczanie 20.12.2021r. – 09.01.2022r.

W poniedziałek, 13 grudnia Minister Edukacji i Nauki podpisał rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

W związku z tym zajęcia stacjonarne w Szkole Podstawowej nr 5 w Malborku będą ograniczone od 20 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022 r. W tym czasie nasze przedszkole pracuje bez zmian w przyjętym reżimie sanitarnym.

W przypadku uczniów, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności nie będą mogli realizować zajęć w miejscu zamieszkania, szkoła zorganizuje – na wniosek rodzica – zajęcia w sposób stacjonarny lub z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły.

Uczniom klas 1-3, których rodzice nie są w stanie zapewnić opieki, placówka – na wniosek rodzica – umożliwi opiekę świetlicową. Pierwszeństwo w tej opiece mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Liczba przyjętych dzieci będzie zależała od możliwości kadrowych szkoły.

Dyrektor szkoły umożliwi dzieciom objętym opieką świetlicową realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły. Organizacja tych zajęć będzie uzależniona od potrzeb uczniów, a także warunków pracy szkoły, w tym kadrowych.

Na zajęcia przedszkolne, świetlicowe, zdalne, rewalidacyjne prowadzone w trybie stacjonarnym mogą uczęszczać tylko i wyłącznie dzieci zdrowe bez żadnych objawów chorobowych.

 Na terenie szkoły będą mogły być organizowane – na wniosek rodziców – konsultacje indywidualne i grupowe dla uczniów przygotowujących się do egzaminu ósmoklasisty. Korzystanie z tych konsultacji jest dobrowolne. Organizacja konsultacji jest uzależniona od potrzeb uczniów, a także warunków pracy szkoły.

W dniach 20-22 grudnia 2021 r. będą organizowane w szkole zajęcia wspomagające z języka polskiego, języka angielskiego i matematyki dla zapisanych wcześniej uczniów.

Informujemy, że nie zmienia się termin zimowej przerwy świątecznej zaplanowanej na okres od 23 do 31 grudnia 2021 r. Oznacza to, że przez 3 dni poprzedzające święta, od 20 do 22 grudnia, a także w okresie po świętach – co do zasady 3 dni robocze (3-5) – nauka będzie odbywała się w sposób zdalny. Przypominamy, że 6 stycznia to Święto Trzech Króli a 7 stycznia jest w naszej szkole dniem wolnym do dyspozycji dyrektora. W tym dniu nie będzie zajęć dydaktycznych a dla potrzebujących opieki uczniów zajęcia opiekuńczo – wychowawcze poprowadzi świetlica szkolna.

Po 9 stycznia 2022 r. nastąpi powrót do stacjonarnego nauczania. Poniżej zarządzenia dyrektora w tej sprawie.

Zarządzenie nr 42-2021r.

Zarządzenie nr 43-2021r.