Od lewej logotypy Szkoły Podstawowej nr 5 w Malborku oraz Przedszkola nr 1 w Malborku, źródło zdjęcia: Freepik

Deklaracja dostępności


Deklaracja dostępności cyfrowej i architektonicznej Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Malborku

Wstęp deklaracji

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Malborku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do https://zsp1malbork.pl/ strony biuletynu informacji publicznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Malborku.

Dane teleadresowe jednostki: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Malborku, ul. Wybickiego 32, 82-200 Malbork

Data publikacji strony www: 2011.01.27
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022.12.27

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 1. Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań administratora:
 2. Cel linku nie zostanie odpowiednio określony,
 3. Załączniki nie będą posiadać informacji na temat wielkości pliku,
 4. Niektóre grafiki nie zawierają tekstów alternatywnych oraz wersji tekstowej.
 5. Mogą zdarzyć się sytuacje, w których zamieszczone dokumenty lub linki będą nieaktualne z uwagi na fakt:
 6. Pochodzenia z różnych niezależnych od administratora źródeł,
 7. Opublikowania w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
 8. Posiadają strukturę uniemożliwiającą możliwość ingerencji, np. skany,
 9. Opublikowania ich przed wejściem w życie Ustawy o Dostępności Cyfrowej.
 • Pliki PDF, DOC itp. – redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w stronie.
 1. Mogą zdarzyć się sytuacje kiedy kontrast pomiędzy tekstem za tłem strony będzie niski.
 2. Mogą zdarzyć się sytuacje kiedy dla zdjęć nie jest wyświetlany tekst alternatywny.
 3. Mogą zdarzyć się sytuacje kiedy zamieszczone linki będą puste.
 4. Mogą zdarzyć się sytuacje kiedy zamieszczony teks poprzez jego wyjustowanie będzie mniej czytelny.
 5. Mogą zdarzyć się sytuacje kiedy tytuł artykułu będzie miał nadmiarowy tekst.
 6. Strona zawiera dokumenty PDF, które są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.

Ułatwienia na stronie internetowej

Strony internetowa https://zsp1malbork.pl/ posiada dla użytkowników takie ułatwienia jak:

 • jasne tło
 • Oznaczenie innym kolorem linków
 • Podstawowy język treści strony można określić programowo
 • wyszukiwarkę treści
 • nawigacja za pomocą klawiatury za pomocą standardowych skrótów przeglądarek internetowych (np. TAB, SHIFT + TAB),
 • czytelną czcionkę.

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku:

Przy wejściach od budynku znajdują się schody oraz podjazdy umożliwiające dostanie się do budynku, w jego określonych częściach. Przy wejściu do części przedszkolnej znajduje się domofon co pozwala na lepszą kontrolę oraz pomoc przy wejściu osobom z niepełnosprawnością. Drzwi główne otwierane są ręcznie.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:

Korytarze są ogólnie dostępne, nie zawierają barier ani przeszkód komunikacyjnych. W określonych częściach budynku są windy umożliwiające dostanie się na dowolny poziom. Korytarze umożliwiają poruszanie się na wózku. Toalety dla osób poruszających się na wózkach znajduje się w każdej strefie obiektu. Istnieje możliwość umówienia spotkania z interesantem na parterze. Istnieje także możliwość zaprowadzenia osoby niewidomej do konkretnego pomieszczenia.

Opis dostosowań, pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych:

Budynek posiada podjazdy oraz zjazdy dla wózków inwalidzkich oraz platformę przy wejściu na aulę wewnątrz obiektu. Budynek nie posiada systemu informacji głosowych ani pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych:

Zapewnia się dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością ruchową zlokalizowane na placu bezpośrednio przy wejściu do budynku głównego.

Informacje o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń poza pomieszczeniami technicznymi można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online:

W budynku jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Pomoc w pokonaniu większych barier w budynku:

W przypadku braku możliwości dotarcia interesanta do wymaganego pomieszczenia lub pracownika, zapewnia się możliwość wyjścia pracownika do interesanta w dogodny dla niego sposób. Osobom ze szczególnymi potrzebami zapewnia się ewakuację lub ich uratowanie poprzez względną bliskość wyjścia ewakuacyjnego oraz pomoc pracowników.

Oświadczenie sporządzono dnia 2022.12.27

Deklarację sporządzono na podstawie oceny przeprowadzonej przed podmiot zewnętrzny Biuro Obsługi Firm Pio-Mar s.c. Piotr Bucior & Marek Mróz, ul. Broniewskiego 35, 83-110 Tczew, https://www.biuropiomar.pl/

Skorzystano także z narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative, (pod adresem internetowym: http://checkers.eiii.eu/), który wykazał zgodność na poziomie 89,01 % wynik testu: http://checkers.eiii.eu/en/pagecheck2.0/?uuid=7d99c6c6-f9c4-441b-a1b1-8216b0091fd8

Kontakt w sprawie dostępności:

Elżbieta Sumowska
e-mail: sumowska.elzbieta@sp5malbork.pl
Telefon: 500-283-576

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich – TUTAJ.