Od lewej logotypy Szkoły Podstawowej nr 5 w Malborku oraz Przedszkola nr 1 w Malborku, źródło zdjęcia: Freepik

Mosty ponad granicami

To europejski program proponowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej propagujący priorytety UE i działania w ramach programu Sokrates. Udział w programie stwarza możliwość szukania odpowiedzi na pytanie: ” Czy nasza szkoła jest dobra?”, lecz nie poprzez poddanie się ocenie zewnętrznej, a przez samodzielne dokonanie oceny wewnętrznej.
W programie uczestniczy szesnaście szkół z różnych regionów Polski posiadających tytuł „Szkoły Uczącej Się”. Program ten, propagując ideę samooceny służy uczniom, rodzicom i nauczycielom. Istotnym założeniem jest to, że życie szkoły to połączenie różnorakich perspektyw. Zatem wybór sposobu przeprowadzenia oceny wymaga, aby dostrzec złożoność kryjącą się w każdym aspekcie życia szkoły.

W tym programie systematyczny proces samooceny rozpoczyna ustalenie Profilu Samooceny Szkoły. Profil obejmuje dwanaście domen szkolnego życia, od których rozpoczyna się dyskusję o jakości i efektywności szkoły. Ocena dokonana przez przedstawicieli uczniów, rodziców i nauczycieli według każdej z dwunastu kategorii nie jest celem samym w sobie, a jedynie początkiem procesu skłaniającym do refleksji i dyskusji. Dokonaliśmy wyboru priorytetu do dalszych działań : Pomoc w przypadku trudności w nauce. Następne etapy to ocenianie wybranej kategorii poprzez zastosowanie najbardziej odpowiednich narzędzi badawczych. Tak prowadzony proces samooceny angażuje różne grupy zbiorowości szkolnej, umożliwia refleksję, stwarza pole do wymiany poglądów i dyskusji, a w sensie proceduralnym prowadzi do stworzenia raportu. Jak każda szkoła realizująca program mamy wsparcie i pomoc w osobie „krytycznego przyjaciela” (pracownika CEO).
Priorytetem, który będą realizować wszystkie szkoły uczestniczące w programie jest porównanie osiągnięć dziewcząt i chłopców oraz ich postaw wobec przedmiotów matematyczno- fizycznych.
Efektem pracy stanie się raport, czyli studium przypadku. To swego rodzaju opowieść o podróży jaką odbyła nasza szkoła uczestnicząc w projekcie.

Opracowała : Elżbieta Kłak