Od lewej logotypy Szkoły Podstawowej nr 5 w Malborku oraz Przedszkola nr 1 w Malborku, źródło zdjęcia: Freepik

Panel Koleżeński

MATERIAŁY DO PANELU KOLEŻEŃSKIEGO

Ogólna informacja o szkole:

Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. UNICEF w Malborku
Rok założenia: 1992
Liczba oddziałów: 26 oddziałów
Liczba uczniów: 699 uczniów
Liczba nauczycieli: 54 nauczycieli
Organ prowadzący: Urząd Miasta Malborka
Organ przedstawicielski rodziców: Rada Rodziców

Standardy wybrane przez szkołę:

1. Uczniowie osiągają dobre wyniki w sprawdzianach zewnętrznych
2. Uczniowie naszej szkoły rozwijają swoje pasje i zainteresowania
3. Uczeń w szkole czuje się bezpiecznie
4. Rodzice aktywnie uczestniczą w życiu szkoły

Standard 1.

Uczniowie osiągają dobre wyniki w sprawdzianach zewnętrznych.
Wybrane wskaźniki:

1. W szkole przeprowadzane jest skuteczne diagnozowanie przyczyn trudności w nauce uczniów osiągających słabe wyniki.
2. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi objęci są dodatkową pomocą umożliwiającą im opanowanie podstawowych kompetencji
3. Uczniowie wdrażani są do testowej formy sprawdzania wiadomości.
4. Nauczyciele badają przyrost wiedzy i umiejętności uczniów

Standard 2.

Uczniowie naszej szkoły rozwijają swoje pasje i zainteresowania.

Wybrane wskaźniki:

1. Szkoła organizuje imprezy i realizuje projekty, dzięki którym uczniowie rozwijają swoje pasje
2. Szkoła organizuje różnorodne zajęcia pozalekcyjne rozwijające pasje i zainteresowania uczniów
3. Uczniowie naszej szkoły biorą udział w konkursach wewnątrzszkolnych i międzyszkolnych

Standard 3.

Uczeń w szkole czuje się bezpiecznie.

Wybrane wskaźniki:

1. Uczniowie potrafią obronić siebie i innych przed przemocą fizyczną, słowną i izolowaniem
2. Nauczyciele reagują doraźnie oraz długofalowo na zjawisko przemocy
3. Rodzice skutecznie współpracują ze szkołą w przeciwdziałaniu przemocy

Standard 4.

Rodzice aktywnie uczestniczą w życiu szkoły

Wybrane wskaźniki:

1.Kadra pedagogiczna szkoły organizuje ciekawe i atrakcyjne zebrania z rodzicami
2. Rodzice aktywnie uczestniczą i biorą udział w organizowaniu imprez szkolnych i klasowych
3. Rodzice wspierają szkołę w realizacji planów jej rozbudowy oraz wyposażeniu sal lekcyjnych w niezbędny sprzęt i materiały dydaktyczne