Paździor Leszek – nauczyciel biologii i informatyki