Od lewej logotypy Szkoły Podstawowej nr 5 w Malborku oraz Przedszkola nr 1 w Malborku, źródło zdjęcia: Freepik

Kontakt

Nasz adres:

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Malborku
Ul. Wybickiego 32
82-200 Malbork

SEKRETARIAT

Sekretarz szkoły- Ewa Żołędziewska
Tel.: 55/272-24-68
Tel. kom.: 500-283-576
e-mail:sekretariat@zsp1malbork.pl

DYREKTOR SZKOŁY

Elżbieta Sumowska
Tel.: 55/272-24-68

WICEDYREKTORZY SZKOŁY

Joanna Pichlak

Iwona Socha

Tel.: 55/272-24-68

PEDAGOG SZKOLNY

Patrycja Biegańska – Stawicka

Tel.: 55/272-24-68 wew.53

PSYCHOLOG SZKOLNY

Karina Jakusik
Tel.: 55/272-24-68 wew.57

ŚWIETLICA SZKOLNA

Bożena Chaja – Sobuń

Agnieszka Polak

Tel.: 55/272-24-68 wew.35

PRZEDSZKOLE SPECJALNE

Karolina Kurapiewicz

Justyna Kujawa

Tel.: 55/272-24-68 wew.45

PIELĘGNIARKA

Bożena Duszyńska

Tel.: 55/272-24-68 wew.39

Zespół Szkół nr 1 w Malborku w Malborku uprzejmie informuje, że nie udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która nie spełnia wymogów określonych w art. 63 & 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.).

Oznacza to, ze treść kierowanej korespondencji powinna zawierać wskazanie:

  • osoby ( imienia i nazwiska), od której pochodzi;
  • adresu ( kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu) tej osoby;
  • przedmiotu sprawy, której dotyczy

W przypadku braku powyższych danych w korespondencji prosimy o ich uzupełnienie i ponowne jej przesłanie.

Wnioski i skargi anonimowe, wnoszone pisemnie, ustnie i telefonicznie, pozostawia się bez rozpoznania.