Od lewej logotypy Szkoły Podstawowej nr 5 w Malborku oraz Przedszkola nr 1 w Malborku, źródło zdjęcia: Freepik

Nasza autoprezentacja

Dnia 20.12.2016 w naszej szkole odbyła się autoprezentacja działań placówki w zakresie promocji zdrowia. Malborska piątka już od 20 lat należy do sieci Szkół Promujących Zdrowie. W okresie ostatnich 3 lat społeczność szkolna realizowała zadania w zakresie 4 standardów:

1.Koncepcja pracy szkoły, jej struktura i organizacja sprzyjają uczestnictwu społeczności szkolnej w realizacji działań w zakresie promocji zdrowia

2.Klimat społeczny szkoły sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, pracowników, rodziców.

3.Szkoła realizuje edukację zdrowotną i program profilaktyki dla uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz dąży do poprawy skuteczności działań w tym zakresie.

4.Warunki oraz organizacja nauki i pracy sprzyjają zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, pracowników oraz współpracy z rodzicami.

Placówka dokonała autoewaluacji w tym zakresie. Wykorzystała różne techniki i narzędzia badawcze – obserwację, analizę dokumentów, wywiady i badania ankietowe. Dzieci techniką „Narysuj i napisz” wykonywały rysunki i pisały prace na temat –„ Jak się czuję w mojej klasie”? W ten sposób zbadano klimat społeczny grup uczniowskich. Dokonano także oceny poszczególnych wskaźników wymienionych w arkuszach zbiorczych dla każdego standardu, sporządzono raport końcowy.

W spotkaniu uczestniczyli goście: Pan Marek Charzewski, Burmistrz Miasta Malborka, Pani Jolanta Leszczyńska – Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu, Pani Teresa Burczyk – Wojewódzki Koordynator Szkół Promujących Zdrowie przy Pomorskim Kuratorium Oświaty, Pani Agnieszka Cyrna z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku, Pani Bogusława Antonowicz z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Malborku, Pani Dorota Ojdowska-Starzyk Prezes Fundacji Szkoła Otwartych Serc, przedstawiciele Szkolnej Rady Rodziców, nauczyciele i uczniowie.

Gości po szkole oprowadzały dzieci zapraszając ich m.in. na zajęcia sportowe z piłkami do żonglowania i ogromną piłką KINBALL oraz na zajęcia z tutoringu. Zebrani mogli zobaczyć niezwykłą lekcję ciszy w grupie 3-4 latków prowadzoną metodą pedagogiki Marii Montessori, oraz dowiedzieć się od uczniów klasy 3a jak na nasze zdrowie wpływają sałatki wykonane z zielonych, czerwonych i żółto-białych składników. Z wielką ochotą kosztowali sałatek wykonanych przez dzieci w zespołach. Uczniowie tej klasy pokazali także, że umieją udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej.

Po krótkim spacerze po szkole, odbyła się autoprezentacja dokonań placówki w zakresie zdrowego stylu życia. Liderzy promocji zdrowia przedstawili informację o wynikach autoewaluacji a w tym efekty działań szkoły. Pokazali mocne strony szkoły i te wymagające ulepszenia. Uczestnicy obejrzeli dwa filmy o szkole – My i nasz szkolny świat oraz Szkoła Otwartych Serc.

Zdrowie i edukacja są ze sobą wzajemnie powiązane. Zdrowie jest zasobem dla edukacji: dobre zdrowie dzieci sprzyja uczeniu się, dobremu przystosowaniu do szkoły, osiągnięciom szkolnym i satysfakcji ze szkoły. Dobre zdrowie pracowników sprzyja wydajności i satysfakcji z pracy, realizacji zadań szkoły oraz służy dobremu samopoczuciu uczniów. Wdrażanie całościowego podejścia do promocji zdrowia w szkole jest procesem długotrwałym i ciągłym.

„O zdrowie trzeba dbać nie dlatego, że jest ważne ale dlatego, że bez zdrowia nic nie jest ważne”.

Spotkanie przebiegało w miłej, świątecznej atmosferze. Oprawę plastyczną, pokazującą dokonania szkoły przygotowała Dorota Cybulska. Zajęcia otwarte poprowadzili – nauczyciele wychowania fizycznego – Jan Ochociński i Iwona Pałka, tutor – Celina Kraszewska, nauczycielka przedszkola – Patrycja Biegańska-Stawicka, nauczyciele klasy integracyjnej – Agnieszka Nowicka i Piotr Kujawa. Wyniki autoewaluacji przedstawiły – Anna Skrzoska, Joanna Pichlak, Agnieszka Nowicka i Justyna Kujawa.