Od lewej logotypy Szkoły Podstawowej nr 5 w Malborku oraz Przedszkola nr 1 w Malborku, źródło zdjęcia: Freepik

Nasza V Debata

W dniu 22.11.2016 o godzinie 17.00 odbyła się V Debata pod nazwą – Szkoła Dialogu, klimat społeczny w szkole. Dyrektor szkoły przywitała serdecznie zgromadzonych nauczycieli, rodziców i uczniów. Na wstępie nawiązała do koncepcji i zadań Szkoły Promującej Zdrowie, wniosków i zrealizowanych zadań z czterech poprzednich debat. Zwróciła uwagę, że szkoła to społeczność, zespół, wspólnota ludzi, którzy wspólnie zmierzają do tego samego celu i pozostają we wzajemnych relacjach. Na klimat społeczny wpływają następujące elementy: zrozumienie i akceptacja, otwarte relacje, zasady, normy, procedury i wartości, zaufanie, wzajemna pomoc, współpraca i dzielenie się odpowiedzialnością.

Po przedstawieniu porządku debaty i zasad prowadząca zaprosiła wszystkich do obejrzenia filmu nawiązującego do tematu obrad. Współprowadzący – Dorota Cybulska, Anna Skrzoska i Patrycja Stawicka podzieliły zebranych na zespoły. Jedne z nich zajmowały się bezpieczeństwem fizycznym, drugie bezpieczeństwem psychicznym. Za pomocą metaplanu członkowie zespołów poddali analizie te dwa aspekty. W pierwsze kolumnie określali ich mocne i słabe strony, w drugiej zastanawiali się nad tym jak powinno być, w trzeciej dlaczego nie jest tak jak powinno być i na końcu co zrobić, aby było tak jak powinno być. Zebrane wspólne wnioski liderzy zespołów wypisali na dużym arkuszu papieru. W tym samym czasie uczniowie, nauczyciele i rodzice uzgadniali jakie zasady przyjmiemy w szkole aby skutecznie komunikować się ze sobą.

W chwili przerwy zebrani częstowali się owocami i sokami. Potem wszyscy uczestnicy debaty skupili się wokół stołu panelowego. Tam prowadząca Monika Piskozub poprosiła delegatów uczniów, rodziców i nauczycieli o przedstawienie wniosków.

Wnioski z debaty:

Bezpieczeństwo fizyczne –

Mocne strony: dobre wyposażenie szkoły, czystość, sprawny monitoring wizyjny, woźny szkoły, bezpieczne szatnie, możliwość spożywania drugiego śniadania i ciepłego posiłku, zakupu zdrowych kanapek, nauczyciele obecni i czujni na dyżurach, dostosowanie potrzeb do każdego ucznia, opieka specjalistów, pielęgniarki szkolnej, stomatologa, gimnastyka korekcyjna, mleko, owoce i warzywa dla klas 1-3

Słabe strony: brak warzyw i owoców dla klas 4-6, niektóre klasy liczne, brak przerw szczególnie w klasach starszych na świeżym powietrzu, czasami ciężkie tornistry, nierównomierne rozłożenie kartkówek, sprawdzianów i prac domowych, za mało zajęć pozalekcyjnych, więcej pomieszczeń na przebieranie się na lekcje wychowania fizycznego, lepsza komunikacja

Co zrobić – bardziej zaangażować radę rodziców, dłuższa przerwa obiadowa, zagospodarować patio szkolne, przypominać dzieciom o konieczności pozostawiania książek i przyborów w półkach gabinetów klasowych, zorganizować radiowęzeł szkolny, większa ilość przygotowywanych zdrowych kanapek, komunikacja między rodzicami przez e-dziennik, uczniowie jedzą zdrowe śniadania bez słodyczy, organizujemy aktywne przerwy.

Bezpieczeństwo psychiczne

Mocne strony: pielęgnowanie wartości: Kodeks Wartości, dobry klimat, tolerancja, integracja, dialog, tutoring, praca zespołowa, wywiadówki partnerskie, interwencje wychowawcze, Kodeks Dobrej Współpracy, grupa stałych rodziców na których można zawsze polegać, akcje charytatywne, regulamin dyżurów nauczycielskich

Słabe strony: niektórzy uczniowie nie potrafią komunikować się ze sobą, nie potrafią rozwiązywać konfliktów rówieśniczych, czasami brak serdeczności i trudno się porozumieć, rodzice nie zawsze uczestniczą aktywnie w warsztatach organizowanych przez specjalistów i wychowawców, brak integracji rodziców w niektórych zespołach klasowych, niektóre klasy muszą popracować nad integracją i ćwiczyć pracę zespołową zgodnie z Kodeksem Współpracy.

Co zrobić: większa kultura języka, komunikowanie się według przyjętych zasad, nauczenie uczniów konstruktywnego rozwiązywania konfliktów rówieśniczych, pielęgnowanie kultury współpracy i zaufania, organizowanie warsztatów dla rodziców-rodzice muszą mieć większy wpływ na tematykę takich szkoleń, rodzice tworzą listę zadań, do realizacji których są chętni – 1x w semestrze, wszyscy współdziałamy i przestrzegamy naszych wartości, kontynuujemy politykę szkoły w zakresie przemocy.

Przyjęto zasady skutecznej komunikacji – pracownicy i rodzice

Miej szacunek dla uczuć rozmówcy, jego wartości i emocji. Pamiętaj: tolerancja polega na tym, że możesz się z kimś nie zgadzać, ale musisz zrobić wszystko, aby mógł on głosić swoje poglądy. Komunikuj się z innymi w taki sposób, w jaki chcesz, aby oni komunikowali się z Tobą.

Twoim zadaniem jest sprawić, by rozmówcy zobaczyli to, co Ty widziałeś, usłyszeli to, co słyszałeś, poczuli to, co poczułeś. Kiedy uśmiechasz się do kogoś, w subtelny sposób dajesz mu do zrozumienia, że go lubisz. Ta osoba zrozumie Twoje przesłanie i sama bardziej Cię polubi. Spróbuj z uśmiechu uczynić swój nawyk. Nie masz nic do stracenia.

1.Pokaż, że słuchasz i rozumiesz, co się do Ciebie mówi.

2.Słuchaj z empatią. Postaraj się wczuć w sytuację drugiej osoby, kiedy do Ciebie mówi.

3.Postaraj się spojrzeć na sprawy oczami drugiej osoby.

4.Nie spiesz się z wyciąganiem wniosków. Bądź otwarty i akceptuj punkt widzenia rozmówcy.

5.Bądź chętny do negocjacji i kompromisów, bądź mediatorem pomiędzy tymi, którzy mają sprzeczne opinie.

6.Szczerze i otwarcie wyrażaj własne myśli i uczucia.

7.Zwracaj się bezpośrednio do ludzi: nie bierz udziału w plotkowaniu i nigdy nie obgaduj nikogo za jego plecami.

Zasady dobrej komunikacji – uczniowie

Mów i słuchaj dokładnie w taki sposób, w jaki chcesz, żeby inni mówili do Ciebie.

1.Pokazuj, że widzisz rozmówcę, czyli po prostu utrzymuj kontakt wzrokowy.

2.Okazuj zainteresowanie zarówno treścią rozmowy, jak i osobą. Otwartość i tolerancja to klucz do zrozumienia punktu widzenia drugiej osoby.

4.Bądź cierpliwy. Jeśli rozmówca robi pauzy, to niewykluczone, ze się zastanawia.

5.Od czasu do czasu podsumuj to, co powiedział, używając jego słów: Rozumiem, że…

Nie osądzaj, nie oceniaj.

6.Uśmiechnij się! Z jednym zastrzeżeniem – adekwatnie do kontekstu. Każdy uśmiech to endorfinowy prezent, który robimy sobie oraz wszystkim tym, którzy za nim podążają, odpowiadając na uśmiech.

8.Używaj jak najwięcej pytań otwartych.

9.Pracuj nad dynamika głosu. Nigdy nie rozmawiaj podniesionym tonem, pamiętaj o spokojnym spojrzeniu, bez rozglądania się.

10. Patrz na sprawy oczami drugiej osoby.

Po przedstawieniu wniosków prowadząca zaprosiła do dalszej dyskusji. Najchętniej wypowiadali się uczniowie. Ustalono, że wnioski i propozycje zadań zostaną przekazane Prezydium Rady Rodziców i Radzie Szkoły. Na spotkaniu zapadną decyzje, które z wniosków zostaną zrealizowane na początku a które później.

Na zakończenie uczestnicy debaty odpowiadali na pytanie – Klimat społeczny w naszej szkole jest…

Dziękujemy wszystkim za liczne przybycie i dobrą dyskusję w zespołach. Rozmawiając ze sobą tworzymy Szkołę Dialogu. Za pozytywny klimat społeczny w naszej szkole odpowiada każdy z nas.