Od lewej logotypy Szkoły Podstawowej nr 5 w Malborku oraz Przedszkola nr 1 w Malborku, źródło zdjęcia: Freepik

Wyniki rekrutacji

Kandydaci do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. UNICEF w Malborku, zamieszkujący w obwodzie placówki, są przyjęci automatycznie. Nie muszą składać oświadczeń woli. Natomiast uczniowie starający się o przyjęcie do naszej placówki spoza obwodu składają oświadczenie woli(patrz niżej) Lista przyjętych uczniów z obwodu i spoza zostanie umieszczona w dniu 24 kwietnia 2020r.

Rekrutacja do klas pierwszych szkoły podstawowej (dzieci spoza obwodu) i przedszkola – wyniki zamieszczamy poniżej:

Potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia dziecka do placówki dotyczy

Jeśli dziecko zostało przydzielone przez system do placówki, to rodzic w terminie od 15 kwietnia 2020 r.  do 20 kwietnia 2020 r. do godz. 15:00  musi potwierdzić wolę przyjęcia w niej dziecka (pisemnie potwierdzoną). Wtedy dziecko ostatecznie zostaje przyjęte do placówki.

Na podstawie § 11a ust. 1 rozporządzenia  Ministra  Edukacji  Narodowej  z dnia  20 marca  2020 r.  w sprawie  szczególnych  rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz.493 z późn. zm.) w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty czynności organów tych jednostek określone w przepisach dotyczących funkcjonowania tych jednostek mogą być podejmowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344) lub za pomocą innych środków łączności, a w przypadku kolegialnych organów jednostek systemu oświaty – także w trybie obiegowym.

W związku z powyższym, aby potwierdzić pisemnie wolę przyjęcia dziecka w placówce należy w terminie od 15 kwietnia 2020 r. do 20 kwietnia 2020 r. do godz. 15:00  przesyłać skan lub zdjęcie podpisanego przez rodziców potwierdzenia  woli przyjęcia dziecka do placówki w formie elektronicznej na mail placówki lub przez e-PUAP, a o fakcie tym powiadomić placówkę.

PLIKI DO POBRANIA

Informacja dotycząca rekrutacji (klasa I)

Informacja dotycząca rekrutacji (przedszkole)

Przedszkole:

Klasy I: