Żywa lekcja matematyki w 3b

6 czerwca Pani Dorota Jukowska przeprowadziła żywą lekcję matematyki dla uczniów klasy 3b. Temat zajęć: „ Liczby wielocyfrowe”. Na wstępie zajęć Pani Dorota zapoznała uczniów z celami oraz nacobezu. Celami zajęć były: budowanie liczb wielocyfrowych, zapisywanie, porównywanie ich i porządkowanie, kształtowanie umiejętności szacowania, planowania i przewidywania, wdrażanie do pracy w grupach. Przed przystąpieniem do realizacji zaplanowanych zadań i zabaw nauczycielka razem z uczniami  przypomniała budowę liczby wielocyfrowej i zasady używania słownictwa: cyfra, liczba. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w proponowanym zadaniu. Korzystali z usystematyzowanych wiadomości z poprzednich lekcji. Pani Dorota zaproponowała uczniom następujące zabawy i zadania:

 • Zabawa ruchowa „Żywe cyfry”

Każde dziecko wylosowało kartonik z cyfrą ( od 0 do 9). Następnie dzieci połączyły się w trzyosobowe zespoły. Każdy zespół odczytał jakie liczby zostały utworzone. Uczniowie podnosili rękę, jeśli ich liczba spełnia podawane przez nauczycielkę warunki, np.:

* cyfrą jedności jest 6

* cyfrą setek jest 1

* wszystkie cyfry są różne

* cyfra jedności jest większa od cyfry dziesiątek    itp.

 • „Duża, większa, największa”

Uczniowie wzięli udział w kolejnej zaproponowanej przez nauczycielkę zabawie. Zadaniem uczestników było połączenie się w trójki  i ustawienie tak, aby zbudować największą liczbę. Po wykonaniu zadania zostało ono omówione. Następnie uczniowie w tych samych trójkach musieli ułożyć najmniejszą liczbę.

 • „Jak najbliżej…”

Zadaniem uczniów było  połączenie  się w trójki i ustawienie się  tak, aby zbudować ze swoich cyfr liczbę jak najbliższą np. 500. Następnie każda grupa przedstawiała swój wynik, dokonała analizy- ile im brakuje do 500 lub ile mają za dużo i która grupa była najbliżej.

 • „Parzyste”

Uczniowie połączyli się w trójki, tak, aby powstała liczba parzysta ( nieparzysta).

 • „Trzy do wyboru”

Zadaniem uczniów było połączenie się w czwórki i wybranie spośród siebie (tworząc liczbę) spełniającą warunki podane przez nauczycielkę np.:

* budujemy ze swoich cyfr jak największą liczbę dwucyfrową

* budujemy ze swoich cyfr jak najmniejszą liczbę trzycyfrową

* liczbę trzycyfrową jak najbliższą 150 itp.

 • praca indywidualna

Uczniowie usiedli do ławek i wylosowali ponownie cyfry. Następnie, każdy indywidualnie wykonał polecenia nauczycielki.

 • Gry wykorzystujące zestaw dziesięciu kart- Gra „ Największa”– nauczycielka losuje cztery karty, za każdym razem głośno podała wylosowaną cyfrę.

Każdy uczeń otrzymał planszę złożoną z czterech okienek, w które będzie wpisywał po jednej cyfrze. Uczniowie wpisywali każdą podaną przez nauczycielkę cyfrę w dowolne okienko, zanim będzie wykonane kolejne losowanie. Po wypełnieniu wszystkich okienek sprawdzamy, kto zbudował największą liczbę. Osoba ta otrzymuje 3 punkty, kolejne 2 i 1 punkt. Pozostali uczniowie nie otrzymują punktów. Po kilkukrotnej rozgrywce omawiamy grę.

 • Ocena koleżeńska

Uczniowie otrzymali pustą planszę z czterema okienkami, wpisali do nich cyfry w miejsca podawane przez nauczyciela. Po skończonej pracy uczniowie wymieniają się w parach kartkami i sprawdzają sobie nawzajem poprawność wykonania. Wszystkie dzieci wykonały to zadanie poprawnie.

Uczniowie podczas zajęć byli aktywni, skoncentrowani. Dzielili się swoimi pomysłami i spostrzeżeniami.  Każde zadanie było dokładnie wyjaśnione. W trakcie lekcji nauczycielka przypominała cel lekcji oraz zwracała uwagę na to, co jest najistotniejsze. Zadania i zabawy były dostosowane do możliwości i potrzeb uczniów, miały bardzo ciekawą formę, były zróżnicowane.

Na koniec spotkania Pani Jukowska otrzymała od uczniów informacje zwrotną na temat zajęć. Uczniowie za pomocą kciuków odpowiadali na zadane przez nauczycielkę pytania:

 • Kto z was zna miejsce tysięcy, setek, dziesiątek i jedności w zapisie liczby czterocyfrowej?
 • Kto z was potrafi zaplanować swoje działania?
 • Kto z was potrafi zapisać liczbę trzycyfrową ?
 • Kto z was potrafi zapisać liczbę czterocyfrową ?

Z dokonanej przez uczniów samooceny wynika, iż osiągnęli założone przez nauczycielkę cele. Dobrze znają system dziesiętny w liczbach czterocyfrowych, coraz lepiej planują swoje działania, wyciągają logiczne wnioski.

Pani Dorota podczas zajęć naprowadzała uczniów na prawidłowe rozwiązania zadając pomocnicze pytania. Każde dziecko miało szansę na osiągnięcie sukcesu. Nauczycielka podczas zajęć bazowała na mocnych stronach uczniów. Sposób przeprowadzenia zajęć, pomysłowość i profesjonalizm nauczycielki sprawiły, iż  zajęcia były atrakcyjne dla uczniów.