Od lewej logotypy Szkoły Podstawowej nr 5 w Malborku oraz Przedszkola nr 1 w Malborku, źródło zdjęcia: Freepik

Nauka zdalna w klasach 4-8

Szanowni Państwo,

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1  w Malborku, działając na podstawie §18 ust.2a rozporządzenia MEN z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1166 i 1386), informuje o czasowym ograniczeniu zajęć szkolnych w naszej placówce. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020r. poz. 1870) od dnia 24 października 2020 r. do dnia 08 listopada 2020 r.  zajęcia w szkole dla uczniów klas 4-8  odbywać się będą w formie zdalnej.

Przedszkole

Zajęcia w przedszkolu odbywają się bez zmian – w formie stacjonarnej. Dzieci przychodzą do przedszkola zgodnie z planem.

Klasy 1-3

1.Zajęcia w klasach 1-3 odbywają się bez zmian – w formie stacjonarnej. Uczniowie przychodzą na zajęcia zgodnie z tygodniowym planem zajęć zamieszczonym w dzienniku elektronicznym.

2.Bez zmian działa świetlica szkolna, biblioteka, stołówka, a także pracuje pedagog i logopeda.

Klasy 4-8

1.Zajęcia w klasach 4-8 odbywają się w formie zdalnej. Uczniowie przebywają w domu i realizują zajęcia zgodnie z ich planem lekcji za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams. Proszę wszystkich uczniów o zalogowanie się na platformie. W przypadku trudności proszę się do mnie zwrócić poprzez e – dziennik o zresetowanie hasła dostępu.

2.Dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub warunki domowe nie będą mogli się uczyć zdalnie w domu, zorganizowane zostaną zajęcia stacjonarne lub zdalne w szkole.

3.Tygodniowy zakres treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych klasach odbywa się zgodnie z obowiązującym w szkole planem nauczania z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams. Plan lekcji w razie potrzeby będzie na bieżąco aktualizowany w e – dzienniku. Dodatkowo nauczyciele będą  się komunikować z uczniami i rodzicami za pomocą poczty elektronicznej na Zenboxie, dziennika elektronicznego UONET+, kontaktu telefonicznego lub osobistego po uprzednim umówieniu spotkania.

4.Wszystkie materiały (karty pracy, prezentacje, zadania domowe) udostępniane będą uczniom za pośrednictwem aplikacji Teams, dziennika elektronicznego, służbowej poczty elektronicznej oraz strony szkoły.

5.Godzina lekcyjna zajęć edukacyjnych prowadzonych przez nauczyciela z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość trwa nie krócej niż 30 minut i nie dłużej niż 60 minut, przy założeniu, że podstawowym wymiarem czasu trwania tych zajęć jest 45 minut. Pozwoli to dostosować czas trwania lekcji – prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość – do charakteru danych zajęć edukacyjnych i możliwości uczniów.

6.Przerwa między poszczególnymi lekcjami powinna wynosić przynajmniej 10 -15 minut. Dzienny rozkład zajęć uczniów oraz dobór narzędzi pracy zdalnej powinny uwzględniać higienę pracy z komputerem, zalecenia medyczne dotyczące czasu korzystania z urządzeń umożliwiających pracę zdalną (komputer, telewizor, telefon) oraz wiek uczniów i etap kształcenia. Ważna jest także gwarancja ochrony danych wrażliwych i wizerunku uczniów.

7.Sposobami monitorowania postępów uczniów, poziomu ich wiedzy i umiejętności będą m.in.: udział i zaangażowanie ucznia w obowiązkowych zajęciach realizowanych za pomocą metod i technik kształcenia na odległość, wykonywanie pod nadzorem nauczyciela zadań, prac i testów oraz dodatkowych prac z inicjatywy ucznia. Nauczyciele będą nagradzać postawę uczniów – pilność i terminowość, jakość wykonywania prac domowych, zaangażowanie i samodzielność, zdalną pomoc kolegom w nauce.

8.Ocenianie uczniów odbywa się zgodnie ze Statutem Szkoły.

Ponadto informuję, że:

30.10.2020r. – jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Zajęcia opiekuńcze dla uczniów klas 1-3 będą zorganizowane w świetlicy szkolnej. Przedszkole  w tym dniu pracuje bez zmian.

W przypadku pytań i wątpliwości proszę o kontakt. Życzę Państwu i uczniom, aby nauczanie zdalne szybko się skończyło i aby wszystkie dzieci powróciły po 8 listopada do szkoły.

Prosząc o współpracę i życzliwość, życzę wszystkim dużo zdrowia i wytrwałości.

Z poważaniem

Elżbieta Sumowska

Zarządzenie nr 43-2020