Procedury bezpieczeństwa

Od 25 maja br. możliwe jest organizowanie zajęć opiekuńczo – wychowawczych w świetlicy szkolnej dla dzieci z klas 1-3 i konsultacji z nauczycielami przedmiotów dla młodzieży klas 8 oraz zajęć rewalidacyjnych dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Zajęcia te mogą być prowadzone w uzgodnieniu z organem prowadzącym. Będą one miały charakter dobrowolny, a uczestnictwo w nich będzie zależało od decyzji rodziców dzieci i młodzieży. Przy organizacji takich zajęć należy uwzględnić  możliwości placówki oraz bezpieczne warunki ich realizacji.

Zgodnie z procedurami oprócz dostarczenia zgłoszenia prosimy o wypełnienie i podpisanie ankiety kwalifikacyjnej oraz oświadczenia. Wypełnione dokumenty należy przesłać zwrotnym e-mailem na adres sekretariat@zsp1malbork.pl. Bez wypełnionego zgłoszenia, ankiety i oświadczenia dziecko nie będzie mogło być przyjęte na zajęcia.

Informujemy jednocześnie, że w przypadku zagrożenia epidemicznego w naszym rejonie zajęcia opiekuńcze w świetlicy, konsultacje z nauczycielami i zajęcia rewalidacyjne mogą zostać odwołane, o czym Państwa niezwłocznie powiadomimy. Poniżej procedury. Prosimy i zapoznanie się z dokumentami.

ZSP1 Malbork – Procedura Bezpieczeństwa Szkoła

Zał. 13 klauzula RODO

Zał. 14 Procedura – rewalidacja

Zał. 15 – Procedura – edukacja wczesnoszkolna

Zał. 16 – konsultacje

Zał. 17 – egzamin 8

Zał. 18 Procedura na wypadek zakażenia

sala gimnastyczna

ankieta, oświadczenie

Czytaj dalej...

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

MEN ogłosiło harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021, w tym terminy postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów do klas I szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych.

Ustalony przez Ministra Edukacji Narodowej harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany został do zmienionego terminu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez okręgowe komisje egzaminacyjne. Poniżej prezentacja w tej sprawie:

Prezentacja_–_zasady_przeprowadzania_i_harmonogram_egzaminów_w_2020_r (1)

Terminy_postępowania_rekrutacyjnego_2020-2021

Czytaj dalej...

Opieka w przedszkolu

Drodzy Rodzice, zgodnie z pismem Burmistrza Miasta Malborka z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie zasad funkcjonowania przedszkoli w okresie obowiązywania epidemii, opieka przedszkolna wznawiana jest na wniosek rodziców. Rodzice, którzy potrzebują opieki przedszkolnej w okresie epidemii zobowiązani są złożyć stosowny wniosek w formie elektronicznej do placówki wychowania przedszkolnego (do pobrania poniżej);

4-Oświadczenie rodzica

Wnioski należy składać w formie podpisanego dokumentu (skanu lub zdjęcia) na mail.: sekretariat@zsp1malbork.pl

Ci z Państwa, którzy nie mają możliwości wydrukowania wniosku mogą odebrać druk w naszej placówce.

Szczegółową organizację opieki w przedszkolu oraz zasady bezpieczeństwa higieniczno-sanitarnego określają szczegółowo wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Zasady funkcjonowania przedszkoli – do pobrania

Wytyczne-GIS-żłobki-przedszkola-Pierwsza-aktualizacja

W przedszkolu została wprowadzona – zarządzeniem dyrektora – procedura zapewnienia bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem epidemii – COVID 19.

Zarządzenie 21-2020

ZSP1 Malbork – Procedura Bezpieczeństwa

ZSP1 Malbork Procedura izolacji osoby z objawami

Czytaj dalej...

Orlik i boiska szkolne

Zapraszamy do zapoznania się z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi podczas korzystania z kompleksu sportowego Orlika i boisk szkolnych podczas zagrożenia epidemicznego.

Czytaj dalej...

Informacja dla Rodziców Przedszkola

Szanowni Państwo, informuję, że do dnia 17 maja br. Burmistrz Miasta Malborka  nie planuje wznowienia działalności żłobka, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Malbork. Priorytetem dla organu prowadzącego jest  zdrowie i bezpieczeństwo dzieci i rodziców oraz pracowników placówek.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2020r., okres pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego został przedłużony do 24 maja br. Jeśli mimo otwartego żłobka lub przedszkola rodzice się na to nie zdecydują, to będą mogli dalej bez obaw pobierać zasiłek opiekuńczy.

Elżbieta Sumowska

Czytaj dalej...

Microsoft Teams

Jednym ze sposobów pracy zdalnej jest prowadzenie lekcji on – line poprzez współpracę z aplikacją Microsoft Teams. Nauczyciele według ustalonego planu, który przekażą uczniom wychowawcy, będą zapraszać uczniów na zajęcia on – line. Podczas tych spotkań korzystać będą z różnych narzędzi – wideo, czatu, prezentacji, tablicy. Dzisiaj odbyła się lekcja z wychowawcą w klasie 7c, uczestniczyło w niej 20 uczniów. Prosimy uczniów poszczególnych klas o zalogowanie się na platformie :

  1. Wchodzimy w link: https://products.office.com/pl-pl/microsoft-teams/group-chat-software
  2. Klikamy Zaloguj się
  3. Wpisujemy login@zsp1malbork.onmicrosoft.com (np. b.kowalska@zsp1malbork.onmicrosoft.com)
  4. Wpisujemy podane hasło (jednorazowe)..system od razu poprosi Ucznia o ustalenie nowego hasła..
  5. Pojawi się okno „Potrzeba więcej informacji – Twoja organizacja potrzebuje więcej informacji do zabezpieczenia Twojego konta”..
  6. Klikamy w link „Na razie pomiń (będzie to wymagane za 14 dni)”..
  7. Po otwarciu programu Teams, w lewym dolnym rogu na pasku będzie symbol „ekran ze strzałką” tam należy pobrać aplikację klasyczną..

Usługa Office 365 umożliwia współpracę nauczycielom i uczniom poprzez swobodne udostępnianie materiałów dydaktycznych, prowadzenie lekcji w formie wideokonferencji, swobodną komunikację oraz możliwość organizowania testów.

Nauczyciele będą udostępniać zadania dla grup uczniów lub wysyłać je indywidualnie. Uczniowie będą mieli do nich dostęp w dowolnym miejscu za pośrednictwem swojego komputera, telefonu lub tabletu.

Wszystko co wprowadzamy w kształceniu zdalnym wymaga czasu, cierpliwości, wyrozumiałości i …chęci. Ktoś kiedyś powiedział, że „Nawet najmniejszy pagórek potrafi zasłonić nam widok na najwyższy szczyt”. Wprowadzana zmiana jest trudna, ale przy odrobinie zrozumienia ze wszystkich stron na pewno się powiedzie. Prosimy rodziców o zapoznanie się z regulaminem lekcji on – line, który został wysłany pocztą w e-dzienniku. Rozumiemy, że nie wszyscy uczniowie będą mogli od razu wziąć udział w takiej formie kształcenia, czynimy starania, aby wyposażyć potrzebujących uczniów w laptopy czy tablety. Dziękuję Nauczycielom, Rodzicom i Uczniom naszej szkoły za dotychczasowy trud.

Więcej na temat pracy z aplikacją Microsoft Teams można poczytać poniżej:

https://news.microsoft.com/pl-pl/features/aka-ms-zdalnaszkola/

https://www.youtube.com/watch?v=O7fvQo0GqIo

https://www.youtube.com/channel/UC3bKxtuLo-kpYjkcGBRoG3w/search?query=microsoft+teams

https://www.youtube.com/watch?v=AFTuvIrwCNM&list=PLe-vKO1_AHmlazJJqpV2vbGzuGr4K8W62

https://www.youtube.com/watch?v=Y76d6Dz98ro

Czytaj dalej...

Rekrutacja 2020-2021

 Lista kandydatów i dzieci obwodowych przyjętych do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 5 w Malborku na rok szkolny 2020/2021 oraz lista kandydatów przyjętych i kontynuujących wychowanie przedszkolne w Przedszkolu nr 1 w Malborku na rok szkolny 2020/2021 jest dostępna w sekretariacie szkoły.

Przydział imienny do klas pierwszych i grup przedszkolnych oraz informację o zebraniu rodziców, zostaną przekazane Państwu w terminie późniejszym

Czytaj dalej...

Wyniki rekrutacji

Kandydaci do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. UNICEF w Malborku, zamieszkujący w obwodzie placówki, są przyjęci automatycznie. Nie muszą składać oświadczeń woli. Natomiast uczniowie starający się o przyjęcie do naszej placówki spoza obwodu składają oświadczenie woli(patrz niżej) Lista przyjętych uczniów z obwodu i spoza zostanie umieszczona w dniu 24 kwietnia 2020r.

Rekrutacja do klas pierwszych szkoły podstawowej (dzieci spoza obwodu) i przedszkola – wyniki zamieszczamy poniżej:

Potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia dziecka do placówki dotyczy

Jeśli dziecko zostało przydzielone przez system do placówki, to rodzic w terminie od 15 kwietnia 2020 r.  do 20 kwietnia 2020 r. do godz. 15:00  musi potwierdzić wolę przyjęcia w niej dziecka (pisemnie potwierdzoną). Wtedy dziecko ostatecznie zostaje przyjęte do placówki.

Na podstawie § 11a ust. 1 rozporządzenia  Ministra  Edukacji  Narodowej  z dnia  20 marca  2020 r.  w sprawie  szczególnych  rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz.493 z późn. zm.) w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty czynności organów tych jednostek określone w przepisach dotyczących funkcjonowania tych jednostek mogą być podejmowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344) lub za pomocą innych środków łączności, a w przypadku kolegialnych organów jednostek systemu oświaty – także w trybie obiegowym.

W związku z powyższym, aby potwierdzić pisemnie wolę przyjęcia dziecka w placówce należy w terminie od 15 kwietnia 2020 r. do 20 kwietnia 2020 r. do godz. 15:00  przesyłać skan lub zdjęcie podpisanego przez rodziców potwierdzenia  woli przyjęcia dziecka do placówki w formie elektronicznej na mail placówki lub przez e-PUAP, a o fakcie tym powiadomić placówkę.

Czytaj dalej...

Wiosenna przerwa świąteczna

Informujemy, że od 09 kwietnia do 14 kwietnia br. w naszej szkole  będzie trwać wiosenna przerwa świąteczna. W czwartek, 9 kwietnia i piątek, 10 kwietnia br. szkoła nie będzie prowadzić zajęć dydaktyczno-wychowawczych z uczniami w formie kształcenia na odległość ani zajęć opiekuńczych (świetlicowych) dla uczniów.

Natomiast nasze przedszkole, jako placówka nieferyjna, do dnia 10 kwietnia br. będzie prowadzić z dziećmi nauczanie na odległość zgodnie z przepisami prawa o czasowym ograniczeniu funkcjonowania jednostek systemu oświaty. 

Czytaj dalej...

Popracujmy i pobawmy się razem

Drodzy Uczniowie!!!

Zajrzyjcie proszę do Folderu Wiedzy – pedagog/psycholog – znajdziecie tam zadania do wykonania. Prace przesyłajcie na podane w plikach adresy mailowe. Z Waszych prac stworzymy ciekawe, przydatne materiały, które zamieścimy na stronie internetowej naszej szkoły.

  Pozdrawiamy Was gorąco – Patrycja Biegańska – Stawicka i Agnieszka Żejmo

Czytaj dalej...

Kilka słów od Dyrektora Szkoły…

Minęło ponad dwa tygodnie od momentu kiedy znaleźliśmy się w nowej rzeczywistości. Sytuacja ta jest szczególna i wymaga od Nauczycieli, Rodziców i Uczniów dobrej współpracy. Nauka przy wykorzystaniu technik i metod zdalnych jest dla nas dużym wyzwaniem.

Proszę wszystkich o zrozumienie i cierpliwość. Cała społeczność wkłada wiele trudu, aby nauczanie na odległość funkcjonowało w naszej szkole. Napisałam w e-dzienniku informację dla Uczniów i Rodziców o zasadach jakie będą obowiązywały w placówce. Niektórzy z Państwa jeszcze nie odczytali mojego komunikatu.

Kształcenie z wykorzystaniem metod i technik na odległość oznacza wykorzystanie w procesie uczenia się wszelkich dostępnych środków komunikacji, które nie wymagają osobistego kontaktu Ucznia z Nauczycielem. Szkoła prowadzi w ramach nauczania zdalnego następujące działania – korzystamy z materiałów edukacyjnych na sprawdzonych portalach edukacyjnych, pracujemy na platformie edukacyjnej, do której nauczyciele i uczniowie otrzymali dostęp, wykorzystujemy dziennik elektroniczny, pocztę elektroniczną, komunikatory, programy do telekonferencji, e-podręczniki, kontakt telefoniczny, karty pracy, zamieszczamy materiały dla uczniów w Folderach Wiedzy uzupełnianych systematycznie przez Nauczycieli. Drukujemy materiały przygotowywane dla Uczniów i wykładamy je w okienku odbioru dla Rodziców, których dzieci nie mają dostępu do nowych technologii, dostarczamy wydrukowane materiały do Ucznia.

Nauczaniem zdalnym nie jest tylko nauka w trybie on – line, czy tzw. wideo lekcje. Wymagają one całego procesu wdrożenia, nad którym obecnie pracujemy. Nauczanie zdalne może mieć różną formę,  musi jednak uwzględniać możliwości psychofizyczne i techniczne wszystkich – Nauczycieli, Uczniów, Rodziców, a te w naszej społeczności szkolnej są różne. W niektórych zespołach klasowych uczniowie mają pełny dostęp do laptopów, tabletów, Internetu, w innych są uczniowie potrzebujący natychmiastowego wsparcia. Podjęłam kroki, aby tę sytuację zmienić. Niemal wszyscy korzystamy ze swoich prywatnych zasobów. Bardzo dziękuję nauczycielom, rodzicom i uczniom za wspólną pracę nad wdrażaniem kształcenia na odległość. Dziękuję za sugestie, dobre pomysły. Zasady, które wdrażamy nie są niezmienne, jeśli należy coś poprawić – proszę śmiało do mnie pisać. Zgłaszajcie Państwo swoje spostrzeżenia i wnioski dotyczące przebiegu uczenia na odległość.

Uczniowie oprócz uczenia się z wykorzystaniem komputera, powinni tez czytać książki, korzystać z podręczników, kart pracy, ćwiczeń, rysować, śpiewać, ćwiczyć, bawić się, słuchać muzyki. Najważniejsze, aby mieli wyodrębniony czas na efektywną naukę indywidualną i odpoczynek.

Nauczyciele starają się realizować tematy i zadania na bieżąco, a Uczniowie wywiązywać się z prac, które mają do wykonania. Jeśli z jakiś ważnych powodów Uczniowie nie będą mogli wykonać zadań na czas, to proszę o kontakt z Nauczycielem – na pewno to zrozumie. Jeśli niektóre z zadań sprawiają  dzieciom kłopoty, proszę pisać do Nauczycieli o dodatkowe instrukcje i wskazówki. Tylko dobra współpraca między nami pozwoli na uzyskanie efektów w nauczaniu i uczeniu się.

Nie wiemy czy obecna sytuacja będzie się przedłużała, ale jeśli to nastąpi, na pewno nie wrócimy już do takiej szkoły jaką była przed epidemią. Nauczania zdalne będzie się dalej rozwijało, a umiejętności nauczycieli i dzieci w tym zakresie będą coraz wyższe.

Poprzez e – dziennik informujemy Uczniów i Rodziców o postępach w nauce, a także uzyskanych ocenach. Proszę pamiętajcie Uczniowie, że najlepsze efekty daje systematyczna praca i uczenie się odpowiedzialności za własną naukę oraz wdrażanie do samodyscypliny. Wasi Rodzice pracują i nie zawsze maja tyle siły, aby towarzyszyć Wam w odrabianiu prac domowych. Pomagajcie Im i wspierajcie.

Zachęcam Was do e – kontaktów ze swoimi kolegami, do zdalnej pomocy kolegom w  nauce.

Dziękując za dotychczasowy wysiłek – życzę wszystkim dużo zdrowia, siły, spokoju i mimo trudnego czasu  – optymizmu.

Poniżej zamieszczam link do Poradnika dla Uczniów, Nauczycieli i Rodziców, który zawiera wskazówki oraz inspiracje dotyczące kształcenia na odległość.

https://dokumenty.men.gov.pl/Ksztalcenie_na_odleglosc_%E2%80%93_poradnik_dla_szkol.pdf

Pozdrawiam serdecznie – Elżbieta Sumowska

Czytaj dalej...

Wsparcie Pedagoga i Psychologa

W związku z zaistniałą sytuacją w naszym kraju i co się z tym wiąże zamkniętą szkołą, ograniczonym kontaktem z nami, chcemy poinformować Was, że nadal służymy Wam swoją pomocą.

Jeśli potrzebujecie fachowej pomocy, kontaktu z nami, porady, szczerej rozmowy – jesteśmy cały czas dostępne pod swoimi adresami mailowymi. Napiszcie do nas:

pedagog szkolny Patrycja Biegańska – Stawicka : bieganska-stawicka.patrycja@sp5malbork.pl

psycholog szkolny Agnieszka Żejmo: zejmo.agnieszka@sp5malbork.pl

Prosimy zadbajcie też w tym czasie o Wasze wzajemne relacje, pobawcie się razem, wyciągnijcie z szafy gry planszowe, ugotujcie coś pysznego, upieczcie ciasto, rozmawiajcie ze sobą, bądźcie ze sobą, to zmniejsza stres, wzmacnia więzi.

                                                                                                                                          Pozdrawiamy

Patrycja Biegańska – Stawicka – pedagog szkolny

Agnieszka Żejmo – psycholog szkolny

Czytaj dalej...

Uczymy się zdalnie

W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych nauczyciele naszej szkoły będą przekazywali uczniom za pomocą poczty elektronicznej w e – dzienniku, materiały do samodzielnej nauki w domu. Zapraszamy do współpracy z nauczycielami i systematycznej pracy, która będzie oceniana. Uczniom, którzy przygotowują się do tegorocznych egzaminów ósmoklasisty polecamy korzystanie z materiałów, które usystematyzują i utrwalą Waszą wiedzę. Poniżej zamieszczamy dla Was przydatne linki:

Zachęcamy także do korzystania z bezpłatnych, dostępnych w Internecie narzędzi i materiałów edukacyjnych zamieszczonych na platformach, stronach i serwisach internetowych:

Na stronie www.gov.pl/zdalnelekcje można znaleźć propozycje dla uczniów wszystkich klas szkoły podstawowej i ponadpodstawowej, zgodne z aktualną podstawą programową. To treści, które mogą być wykorzystane w trakcie zdalnego nauczania.

Jeśli potrzebujecie pomocy możecie liczyć na wsparcie nauczycieli komunikując się z nimi poprzez dziennik elektroniczny. Mamy nadzieję, że wspólne działania pozwolą na systematyczną pracę mimo zaistniałej i trudnej dla nas wszystkich sytuacji.

W trosce o Wasze zdrowie i najbliższych oraz innych ludzi prosimy, abyście ten czas spędzili w domu i stosowali się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego. Poniżej zamieszczamy plakaty i ikonografikę dotyczące: mycia rąk i ich dezynfekcji oraz sposoby ograniczenia ryzyka zagrożenia koronawirusem, które znaleźliśmy na stronach Głównego Inspektora Sanitarnego i Państwowego Zakładu Higieny.

Czytaj dalej...

Sekretariat Szkoły

W związku z obecną sytuacją związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa dostęp do osobistego kontaktu z pracownikami sekretariatu będzie ograniczony.

Proszę rodziców, o przekazywanie wniosków – związanych z rekrutacją do klasy pierwszej i do przedszkola – oraz innych dokumentów szkolnych za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sekretariat@zsp1malbork.pl.

Proszę również o przesyłanie oryginałów dokumentów pocztą (za potwierdzeniem odbioru).

O podjętych czynnościach należy powiadomić pracowników sekretariatu szkoły telefonicznie pod numerem 55 272-24-68.

Pod poniższym linkiem umieszczono ważną  informację dotyczącą rekrutacji:

http://82-200.pl/4505,AKTUALIZACJA-Informacje-dotyczace-PUBLICZNYCH-placowek-edukacyjnych-w-Malborku-w-zwiazku-z-zagrozeniem-koronawirusem.html

  Elżbieta Sumowska – dyrektor 

Czytaj dalej...